Socius: de organisatie

Jaarbericht 2018
Socius: de organisatie
Jaarbericht 2018
Socius en Welschap bundelen krachten
 

Socius en Welschap onderzoeken of een verdergaande samenvoeging meerwaarde kan hebben. Doel is de dienstverlening in het sociaal domein én de kinderopvang verder te versterken en te verbeteren, vanuit een gezamenlijke structuur. Beide organisaties staan voor verdere ontwikkeling van het sociaal werk op basis van outreachende, integrale dienstverlening en presentie in wijken en buurten. In december hebben de Raden van Toezicht besloten tot een intentie tot fusie die in 2019 haar beslag zal krijgen.

Naar één toegang
 

Alle functies binnen het sociaal domein moeten op termijn bereikbaar zijn via één loket voor aanmelding, vraagverheldering en toeleiding naar één van de partners, te weten de Sociaal Teams. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht in samenwerking met de gemeenten door de partners in de Sociaal Teams, Welschap, MEE & de Wering, de stichtingen Welzijn Velsen en Beverwijk en Socius.

 

Doorontwikkeling Sociaal Teams

 

Binnen de IJmondgemeenten is de doorontwikkeling van de Sociaal Teams aan de orde. Deze is drieledig en omvat:

  • bepaling van opdracht en positie van de Sociaal Teams binnen het sociaal domein;
  • de integratie van de toegangstaken van Socius, MEE & de Wering en de Sociaal Teams: het in 2018 ingezette proces krijgt in de eerste helft van 2019 een concrete uitwerking;
  • grotere teams met meer capaciteit en functies, die beter zichtbaar zijn.

Preventie zou een groter accent moeten krijgen, maar wordt mede bepaald door de reikwijdte van de opdracht en de samenstelling en omvang van de teams. De uitwerking per gemeente is verschillend, zo ook de rol in/deelname aan uitvoering door de verschillende gemeentelijke diensten.

 

Veilig Thuis Kennemerland
 

De samenwerking tussen Socius en Veilig Thuis Kennemerland (VTK) is geïntensiveerd. Afspraken zijn gemaakt over een snelle triage en start van de hulpverlening en overdracht naar het lokale veld zodra dat verantwoord mogelijk is. Nieuwe meldingen worden besproken in een screeningsoverleg, waarin VTK, Socius en het CJG participeren, terwijl er wekelijks overleg is tussen de gedragsdeskundige van VTK en de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van Socius. De stijging van het aantal aanmeldingen is waarschijnlijk toe te schrijven aan die nieuwe afspraken: in de laatste negen maanden ontving Socius 220 meldingen. De snelle handelswijze beperkt het aantal ‘afhakers’ door motivatieverlies en wordt mede om die reden gecontinueerd in 2019. Dan wordt een verdere stijging van het aantal aanmeldingen verwacht. Medewerkers van Socius zijn getraind op deze nieuwe werkwijze via de training ‘Van signaleren tot samenwerking’.

 

Medewerkers en vrijwilligers

 

Vrijwilligers

Mede door de uitbreiding van Home-Start naar Beverwijk en de extra diensten van de FAT-vrijwilligers steeg het aantal vrijwilligers dat actief is bij Socius aanzienlijk. Vrijwilligers worden bij Socius betrokken via nieuwsbrieven, scholing, nieuwjaarsbijeenkomsten en een jaarlijks vrijwilligersfeest. Dit droeg bij aan een laag verloop onder de vrijwilligers.

 

Deskundigheidsbevordering

In 2018 organiseerde Socius in samenwerking met Movisie een vijfdaagse scholing voor haar medewerkers waarin specifieke aandacht voor de benaderingen en begeleiding van plegers van huiselijk geweld. 

 

Cijfers

Het ziekteverzuimpercentage was ook in 2018 onverminderd hoog en vormt een reëel risico voor de te leveren prestaties, leidt tot hoge kosten bij vervanging en draagt bij aan een hogere werkdruk bij medewerkers.

Inmiddels ligt het aantal vrijwilligers dat binnen Socius actief is hoger dan het aantal medewerkers.

 

 

Socius Maatschappelijk
Dienstverleners

Socius
2018

Socius
2017
MET Socius
2018*
MET Socius
2017*
Aantal medewerkers 83 83 19 19
Aantal arbeidsplaatsen FTE 60,2 57,87 13,4 13,43
Gemiddelde leeftijd in jaren 46,2 46,07 39,6 38,3
Aandeel 50+ 44,6% 45,78% 26,3 26,3%
Aandeel vrouw 80,7% 84,34% 89,5 84,2%
Ziekteverzuim (excl. Zwangerschapsverlof) 7,7% 7,20% 5% 10,1%
Aantal vrijwilligers 109 98 69 53

* Personele gegevens van Socius in MET Heerhugowaard

 

Kwaliteit
 

Begin 2018 verwierf Socius na een externe audit het certificaat volgens het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Als onderdeel van die certificering zijn alle sociaal werkers verplicht geregistreerd bij het Registerplein of het SKJ en nam men deel aan intervisie, ook een vereiste activiteit voor certificering. Daarnaast is competentiemanagement een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem. Dit is in ontwikkeling.

Socius wil het effect van haar inzet op het dagelijks bestaan, de zelfredzaamheid en het psychisch welbevinden van haar klanten in beeld brengen. Voor eigen gebruik, maar ook voor de subsidiegevers. De klanteffectmeting is inmiddels een vast onderdeel van de jaarrapportages. Een voornemen voor 2019 is de koppeling van klanteffectmeting aan de interventies.

Financieel
 

Het jaar werd afgesloten met een negatief resultaat voor Socius en een positief resultaat voor MET Socius Heerhugowaard. Het negatieve resultaat is veroorzaakt door hogere (advies)kosten voor de invoering van de AVG, vervanging van de telefonie- en ICT infrastructuur, de intensievere werving en selectie van nieuwe medewerkers en deskundigheidbevordering op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving en  nieuwe werkwijzen. Daarnaast is meer personeel ingezet dan begroot om aan de stijgende vraag naar een aantal diensten van Socius te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen. 

 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

2018

2017

Baten

4.212.831

4.034.663

Lasten

4.348.987

4.016.451

Personeelskosten

3.617.010

3.302.459

Overige kosten

731.978

713.992

Reserves

874.411

1.008.243

 

 
Raad van Toezicht en Ondernemingsraad
 

Ook in 2018 waren de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad weer betrouwbare en waardevolle gesprekspartners. De Raad van Toezicht hield zich uiteraard bezig met formele documenten zoals jaarrekening en begroting en boog zich daarnaast over de plannen voor samenwerking met Welschap. De Ondernemingsraad deed datzelfde, met altijd het belang van de medewerkers én de organisatie in het vizier.

 

Naar 2019
 

In 2019 is de vergaande samenwerking met Welschap aan de orde, die moet leiden tot verdere integratie van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor kunnen individuele vraagstukken van inwoners hand in hand gaan met collectieve vraagstukken en oplossingen. Ook kan innovatie in de sector worden versterkt en ondersteuning van het sociaal werk beter worden georganiseerd. In 2019 is ook actueel het streven naar één loket voor aanmelding, vraagverheldering en toeleiding naar één van de partners, via de Sociaal Teams. In Heemskerk heeft de gemeente het voortouw genomen door een herinrichting van de processen voor te stellen die de gemeente wat betreft de aanmeldingen in een meer centrale positie plaatst. Hiermee wordt in 2019 geëxperimenteerd. De ondersteuning bij schulden blijft een belangrijk onderdeel van het werk. Nieuwe inzichten in de aanpak van schulden worden samen met de ketenpartners opgepakt.

De veranderingen in het sociaal domein zullen in 2019 veel aandacht vragen en voor veel extra werk zorgen. Daarom voert Socius in 2019 en 2020 een beperkt aantal projecten in het kader van vernieuwing uit.

Lees verder

Comments are closed.