MET Heerhugowaard

Jaarbericht 2016
MET Heerhugowaard
Jaarbericht 2016

‘We hebben gedreven en enthousiaste medewerkers, die veel kennis in huis hebben. Niet alleen over hun eigen werk, maar ook over dat van hun collega’s. En daar draait het om bij MET. Je verantwoordelijk voelen voor de bewoners, de samenwerkingspartners en de samenwerking in en tussen teams. MET-ers werken in de wijken, kennen de straten en de mensen die er wonen. We werken op momenten dat de bewoners er zijn, dus ook ’s avonds en in het weekend. We vragen bewoners niet om naar ons toe te komen, maar wij gaan naar hen toe; we gaan standaard op huisbezoek. MET draait nu twee jaar in Heerhugowaard en de burgers weten ons goed te vinden en zijn heel tevreden over onze inzet. “En dat zien we gelukkig terug in de resultaten op de effectmeter.’

Patty van Ziel, manager MET Heerhugowaard

 

In ’t kort:

MET Welzijn levert diensten in Heerhugowaard en doet dat binnen vier beleidsvelden: samenlevingsversterking, jeugdwelzijnswerk, veiligheid, kwetsbare groepen (inclusief mantelzorgers) en cliëntondersteuning. Uitgangspunten van MET zijn motiveren, verbinden en eigen kracht. MET doet dit totdat de bewoners weer zelf verder kunnen of verbonden zijn aan een lokaal initiatief.

• In 2016 zijn de teams aangevuld met nieuwe specialismen, nadat de cliëntondersteuning werd overgedragen vanuit MEE. Met deze expertise zijn de teams nog beter in staat om de vragen van alle bewoners integraal en deskundig op te pakken.

• Ook is het afgelopen jaar ingezet op de contacten met huisartsen. Dit vanuit de wetenschap dat bewoners bij de huisarts terecht komen met fysieke of psychische klachten die kunnen verminderen als deze bewoners weer actief meedoen in de samenleving. De voorbereidingen zijn getroffen om een brug te slaan tussen Zorg en Welzijn.

 

• De klanttevredenheid steeg van 8,0 in 2015 naar 8,5 in 2016. In het vierde kwartaal was de klanttevredenheid opgelopen naar 8,7. De bekendheid onder de inwoners van Heerhugowaard ligt op 40%. Dit lijkt het maximaal haalbare en geeft aanleiding om te denken dat via, via iedereen in Heerhugowaard van MET zou kunnen horen als dat nodig is.

• Kenmerk van de MET-teams is dat ze op straat aanwezig en herkenbaar zijn. Dat heeft geleid tot 2300 ongeplande contacten, geregistreerd in de speciale MET contactApp: 1245 praatjes, 465 vragen, 285 onverwachte contacten met ketenpartners en 313 problemen besproken. De onderwerpen zijn divers: van een praktische vraag over een formulier tot een melding van huiselijk geweld.

Ruim 2000 personen vonden de website voor vrijwillige inzet in Heerhugowaard (www.METElkaarinHHJW.nl) en er waren 356 succesvolle matches. 33 vrijwilligersorganisaties presenteerden hun vacatures op de site. 175 vrijwilligers namen deel aan 18 verschillende workshops in het kader van Vrijwilligers Bedankt!

• Jeugdwelzijnswerk krijgt vorm via individuele ondersteuning en onder andere via jongerencentrum Kompleks. Dit centrum is tevens een belangrijke vindplaats. De activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning zijn meer verbonden aan de thuissituatie van jeugd. Zo krijgt iedereen die zich aanmeldt voor Samenspel een intake thuis. Verder zet met in op het werken met Triple P (positief opvoeden) en is op verzoek van de GGD een training verzorgd voor moeders van tienermeiden die tussen twee culturen opgroeien. Samen met scholen heeft MET in beeld gebracht hoe groot de groep jonge mantelzorgers is, deze groep benaderd en een eerste activiteit georganiseerd.

• De zichtbare aanwezigheid van MET in de wijken draagt bij aan een veilig gevoel, vooral aan het verminderen van de subjectieve onveiligheid. In 2016 was MET samen met de wijkagenten betrokken bij de opzet van 27 WhatsApp buurtpreventiegroepen en heeft een eigen methodiek voor de ondersteuning van deze groepen ontwikkeld. MET kreeg 77 verzoeken voor buurtbemiddeling, waarvan 73% naar tevredenheid van beide partijen is opgelost. Het ging daarbij vooral om geluidsoverlast en overlast van dieren. MET is ook zeer regelmatig op straat als jongeren dat ook zijn. Met groepen jongeren wordt contact gelegd en een relatie opgebouwd. Daardoor kon in vrijwel alle gevallen van overlast de situatie op zijn minst genormaliseerd worden.

 

• MET biedt individuele ondersteuning aan bewoners uit veelal de lagere sociaal economische klasse met problemen op meerdere leefgebieden. Net als in 2015 stond echtscheiding op nummer 1 als aanleiding voor een hulpverleningstraject, samen met zaken die daaruit voortvloeien zoals zorg voor kinderen, financiën en huisvesting. MET ondertekende het Taalakkoord en bij iedere intake werd getoetst op laaggeletterdheid. Bij 59 personen bleek dat het geval. De 67 Heerhugowaarders die in 2016 80 jaar werden zijn – voor zover zij dat wensten- bezocht door een vrijwilliger. Deze bezoeken zijn heel goed ontvangen. Over het algemeen is de indruk dat de 80-jarigen zich goed kunnen redden.

• In het eerste jaar dat MET de cliëntondersteuning verzorgde zag men 187 cliënten, waaronder 18 jongeren. De overgang van MEE naar MET en de inbedding in de teams verliep vrijwel geluidloos.

• Voor het beantwoorden van vragen van cliënten legt MET de verbinding met (in)formele ondersteuners uit het eigen netwerk en uit de wijk.

Eind 2016 stonden 622 mantelzorgers ingeschreven bij MET (eind 2015 waren dat er ruim 400). 56 mantelzorgers werd individueel ondersteund in verband met overbelasting en bij ruim 200 mantelzorgers ging MET op bezoek voor een oriënterend gesprek. Ruim 100 mantelzorgers bezochten de Dag van de Mantelzorg.

• MET  hecht veel waarde aan goede samenwerking met ketenpartners om een samenhangend geheel aan diensten en ondersteuning aan te bieden en uit te voeren. Primaire netwerken zijn de collega’s van het Sociaal Plein: de JG-coaches, de wijkverpleegkundigen en de WMO-consulenten. Daarnaast werkt MET in meer of mindere mate samen met vrijwel iedere organisatie in het sociaal domein. De samenwerkingspartners geven MET een 7,4 en een 7,7 voor de toegevoegde waarde.

 

MET biedt:

  • Maatschappelijk werk
  • Cliëntondersteuning
  • Sociaal Juridische Dienstverlening
  • Jongerenwerk
  • Opbouwwerk
  • Mantelzorgondersteuning
  • Buurtbemiddeling
  • Opvoedingsondersteuning
  • Vrijwilligersondersteuning

Lees verder

‘Cliëntondersteuning nu ook in het aanbod van MET’
‘Klanttevredenheid steeg naar een mooie 8,7!’
Comments are closed.