Vrijwilligers onmisbaar

Jaarbericht 2017
Vrijwilligers onmisbaar
Jaarbericht 2017

Het vrijwilligersbeleid van Socius was toe aan herziening. Samen met vrijwilligers en Movisie is hiertoe een eerste aanzet gegeven. In  2018 wordt dit verder uitgewerkt. ‘Het geeft aan hoe belangrijk vrijwilligers bij ons zijn. We kunnen niet meer zonder,’ aldus gebiedsmanager in Beverwijk, Bob Walter. ‘We doen veel aan binding van de vrijwilligers aan Socius. Zo kunnen ze bij ons rekenen op begeleiding, scholing en ondersteuning. En elk jaar een mooi vrijwilligersfeest, dat heel druk bezocht wordt.’

 

Home-Start heeft stevige voet aan de grond
Na de start in Velsen in 2016 werd Home-Start in 2017 ook geïntroduceerd in Beverwijk en Heemskerk, en met succes. Gezinnen en verwijzers wisten Home-Start vanaf het begin goed te vinden. Home-Start is een ondersteuningsprogramma voor ouders met jonge kinderen. Speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers ondersteunen ouders met ten minste één kind tot zeven jaar bij wie tijdelijk wat extra ondersteuning of vriendschap nodig is. De vrijwilliger komt een dagdeel per week bij het gezin langs en heeft tijd en aandacht voor de vraag van de ouders. Dat kan zijn sociale contacten opbouwen, een luisterend oor bieden, helpen bij praktische zaken of ondersteunen bij de opvoeding. De wervingscampagne in 2017 leverde 14 nieuwe vrijwilligers op, die na de training ingezet werden in gezinnen. De coördinatoren zorgden voor begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers via terugkomdagen en bijscholingen.

Formulierenbrigade Velsen
Veel belangstelling was er voor de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade ondersteunt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook onderzoekt de Formulierenbrigade Velsen of klanten recht hebben op bepaalde voorzieningen en helpt bij het aanvragen daarvan. Als het nodig is verwijzen zij door of bemiddelen. ‘Bij de Formulierenbrigade snijdt het mes aan twee kanten. Naast de succesvolle inzet voor inwoners, verschaffen de vrijwilligers zich ook een betere positie in de maatschappij,’ aldus gebiedsmanager Velsen, Antoine Boulanger.

Financiële Administratie Thuis (FAT)
Binnen FAT bezoeken vrijwilligers klanten thuis die geen overzicht hebben op hun administratie/financiën. In 2017 is de doelgroep van het FAT uitgebreid. De vrijwilligers helpen nu ook mensen met problematische schulden met als doel bewindvoering te voorkomen of te stoppen. Vrijwilligers zijn geselecteerd en opgeleid voor deze uitgebreidere taak. Zij worden intensief begeleid, gezien de crisisgevoelige situaties waarin zij werken.

 
Arja Loggers – Financiële Administratie Thuis
 
‘Voor de Financiële Administratie Thuis (FAT) bestaat altijd veel belangstelling. Vrijwilligers van FAT gaan aan de slag bij mensen thuis die geen overzicht hebben op hun administratie en financiën en geen hulp vanuit hun eigen netwerk in kunnen schakelen. Socius biedt deze dienst aan in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Een waardevolle dienst, waarvoor we in 2017 een nieuwe groep vrijwilligers hebben getraind.’ Aan het woord is Arja Loggers, coördinator FAT. ‘En misschien is het wel leuk om te melden dat Socius inmiddels meer vrijwilligers heeft dan professionals!’
Nieuw in 2017 was FAT+ in Beverwijk. Via FAT+ bieden vrijwilligers hulp aan inwoners met schulden c.q. ernstige financiële problemen. ‘Deze gespecialiseerde vrijwilligers gaan bijvoorbeeld aan de slag bij mensen die willen stoppen met bewindvoering. Of juist ter voorkoming van bewindvoering, dat gebeurt ook. Zij helpen hen bij de stap naar (financiële) zelfstandigheid. Deze vorm van dienstverlening past heel goed in het beleid van Socius; de zelfredzaamheid van burgers bevorderen. Zelf je administratie en financiën beheren is écht een vorm van zelfredzaamheid.’ In FAT+ werken samen de gemeente Beverwijk, de Sociaal Teams, Sociaal.nl en de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van Socius. Bewindvoerders waren betrokken bij de training van de vrijwilligers.
 

 

We(l)doen krijgt vorm
We(l)doen ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers en hun organisaties en verbindt vraag en aanbod. In 2017 was opbouw van de samenwerking actueel, na de gunning in december 2016. Samen met vier andere partijen (ViVa! Zorggroep, Stichting Welzijn Beverwijk, Welschap en MEE & de Wering) wordt de kennis gebundeld om zo betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Een belangrijk middel daarbinnen is het Kennisplein voor mantelzorgers en vrijwilligers (zie www.weldoenijmond.nl), met als belangrijk onderdeel de vacaturebank. Andere hoogtepunten waren de Dag van de Mantelzorger en Dag van de Vrijwilliger, het evenement voor jonge mantelzorgers en vrijwilligers en de eerste nieuwsbrief naar maar liefst 650 abonnees.
Mantelzorgers, professionals en vrijwilligers wisten tegen het eind van het jaar de weg naar We(l)doen goed te vinden. In 2018 zal We(l)doen de dienstverlening verder uitbouwen en andere organisaties benaderen om ook aan te sluiten, zodat er uiteindelijk één groot platform ontstaat waar mantelzorgers, professionals en vrijwilligers uit Beverwijk en Heemskerk terecht kunnen voor het antwoord op al hun vragen over mantelzorg of vrijwillige inzet.

 

 
Arja Loggers – We(l)doen  
 
In 2017 ging We(l)doen IJmond van start. We(l)doen is er voor alle inwoners van Beverwijk en Heemskerk die zorgen voor een ander. Zij kunnen bij We(l)doen terecht met alle vragen over mantelzorg en vrijwillige inzet. ‘In dit samenwerkingsverband weten de organisaties elkaar inmiddels goed te vinden. Samen ondersteunen zij mantelzorgers en vrijwilligers, met diensten als een vacaturebank (ook voor stages), themacafés en informatiebijeenkomsten,’ zo legt Arja Loggers uit. Hard is gewerkt aan een Academie: hier kunnen organisaties bijeenkomsten, workshops en cursussen bekendmaken die interessant zijn voor mantelzorgers, vrijwilligers, jongeren en/of professionals.
 

 

Aandacht voor mantelzorgers
Centrum Mantelzorg Velsen kreeg in 2017 een stevige basis. Mede door de Mantelzorgwaardering, het compliment van de gemeente voor mantelzorgers, kwamen meer mantelzorgers in beeld bij Centrum Mantelzorg Velsen. Er was veel animo voor de bijeenkomsten.

In november vond de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg plaats, georganiseerd door de gemeente Velsen in samenwerking met Socius. Meer dan 400 mantelzorgers en hun introducees bezochten de voorstellingen in Schouwburg Velsen. Gewerkt wordt, samen met het Jongerenwerk van Stichting Welzijn Velsen, aan een activiteit voor jonge mantelzorgers. Gebiedsmanager Antoine Boulanger over het Centrum Mantelzorg Velsen: ‘De bekendheid is inmiddels zo groot dat het accent niet langer ligt op het zoeken naar/bereiken van mantelzorgers, maar op het ondersteunen en dat is een mooie ontwikkeling. Het is nog niet algemeen bekend dat ook jonge mantelzorgers bij ons terecht kunnen. We willen weten hoe we hen kunnen ondersteunen. Wat hebben zo nodig? Wat werkt voor hen? Dan kunnen we het programma dat we aanbieden samen met andere organisaties nog beter toepspitsen op deze specifieke groep jonge mensen.’ Eind 2017 kon met subsidie van de gemeente Velsen de personele formatie worden uitgebreid. Daardoor wordt het mogelijk de dienstverlening te innoveren en de mantelzorgers beter te ondersteunen.

 

Lees verder

‘*’
‘Taak FAT-vrijwilligers uitgebreid’
‘Inmiddels heeft Socius meer vrijwilligers dan professionals’
‘Bekendheid Centrum Mantelzorg Velsen gegroeid’
Comments are closed.