Samenwerking

Jaarbericht 2017
Samenwerking
Jaarbericht 2017

Om het voor de klant zo duidelijk mogelijk te maken streeft Socius samen met de netwerkpartners waar mogelijk naar één toegang tot hulpverlening en een efficiënte koppeling met de achterliggende backoffices.

 

Socius en MEE & de Wering
In 2017 is gewerkt aan de opdracht om tot één toegang tot hulpverlening te komen voor Socius en MEE & de Wering, binnen de context van de Sociaal Teams. Directeur/bestuurder Bart van der Neut hierover: ‘Bij een integraal aanbod is een gezamenlijke toegang niet meer dan logisch, vooral omdat het duidelijk is voor (potentiële) klanten. Maar organisatorisch heeft het nogal wat consequenties, omdat de instroom van klanten wordt losgekoppeld van onze locaties. Met het uitwerken hiervan per gemeente zijn we nog volop bezig.’

 
Annie Huisman – Sociaal Wijkteam
 
Sinds vier jaar heeft Velsen Sociaal Wijkteams, vijf in totaal. Annie is maatschappelijk werker bij Socius en één van de leden van een team. Ze is een enthousiast pleitbezorger voor het werken met teams. ‘De Sociaal Wijkteams hebben écht meerwaarde omdat vanuit dat team meerdere disciplines naar een situatie, naar een vraag kijken en op huisbezoek gaan. In zo’n huisbezoek zien we heel snel wat er speelt, gewoon door om je heen te kijken en goed te luisteren. Je legt dan makkelijker contact met het netwerk van een klant en daar kunnen we later weer gebruik van maken door te onderzoeken waar zij kunnen helpen.’ De lijntjes zijn korter geworden, aldus Annie, die ook constateert dat de teamleden veel van elkaar leren. ‘We helpen elkaar met informatie en daardoor neemt de professionaliteit binnen het team toe.’ Een groot voordeel volgens Annie is ook dat zij haar werk in het team combineert met werken bij Socius. ‘Dat maakt lijnen wel heel erg kort. In een aanmeldgesprek dat ik voer bij Socius kan ik als dat nodig is gelijk het Sociaal Wijkteam inschakelen. En andersom: bij het Sociaal Wijkteam krijg ik te maken met vragen, die ik direct mee kan nemen naar Socius, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening of relatieproblematiek. Niet eerst uitvragen, maar meteen triage en naar passende hulpverlening. Dat is efficiënt voor ons én voor de klant.’
 
In het Sociaal Wijkteam in Velsen participeren MEE & de Wering, Zorgbalans, Stichting Welzijn Velsen, de Zorgspecialist en Socius. Toegevoegd is de Wmo-consulente.
 
 
 
 
Inburgering statushouders in Velsen en Beverwijk
 
In Beverwijk en Velsen werkte Socius mee aan een participatietraject voor vluchtelingen. Daarbinnen verzorgde Socius de voorlichting over inburgering en de mogelijkheden van ondersteuning vanuit Socius. Doel van het participatietraject is statushouders wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Het programma bestaat uit een aantal modules, zoals taalverwerving, normen en waarden, gezondheid, omgaan met geld en oriëntatie op (de voorzieningen in) de gemeente.
Socius werkte hierin samen met gemeenten, Inova, Stichting Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk en IJmond Werkt!
 
 

Sociaal Teams en backoffice
De verbinding tussen de expertise van Socius en de Sociaal Teams was in 2017 regelmatig onderwerp van gesprek. Dat die verbinding er moet komen is helder. Vragen bijvoorbeeld over schuldenproblematiek komen regelmatig binnen bij de Sociaal Teams, terwijl het bij uitstek de expertise is van de sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers van Socius. Raakvlakken zijn er ook in de Jeugdhulpverlening. Socius neemt deel aan de jeugdketen, terwijl de problematiek rondom jeugd via de (groot)ouders ook bij de Sociaal Teams terecht komt. Daarvoor moet een sluitende aanpak gemaakt worden, zodat vragen van klanten efficiënt en effectief beantwoord kunnen worden.

In 2017 kreeg Socius meer vragen vanuit de Sociaal Teams. In een aantal gemeenten werden om die reden medewerkers van Socius al gekoppeld aan de Sociaal Teams. In 2018 wil Socius dat beter faciliteren. De ambitie is om alle disciplines te koppelen, zodat een meer wijkgerichte organisatie ontstaat waarbij alle Sociaal Teams kunnen rekenen op vaste ondersteuning vanuit Socius. In Beverwijk is overleg gestart tussen Socius en de Sociaal Teams over dezelfde problematiek. Volgens gebiedsmanager Bob Walter zijn er veel raakvlakken, bijvoorbeeld op huiselijk geweld en problematische schulden. ‘Doel is te komen tot een natuurlijk proces waarbij we niet meer spreken over op- en afschalen, maar over inzetten van de juiste interventie op dat moment. In de praktijk is de aansluiting tussen de Sociaal Teams en Socius al versterkt door het wekelijks casuïstiekoverleg en aanwezigheid tijdens de inloopochtenden in de twee wijkcentra.’ In Heemskerk heeft Inholland op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan, onder andere naar de relatie tussen de backoffice en de Sociaal Teams. Op basis van dat onderzoek is besloten het Zorgnetwerk Heemskerk te integreren in de Sociaal Teams, dit met behoud van de specialismen van de coördinatoren van het Zorgnetwerk: coördinatie van complexe situaties.

 
Veilig Thuis
 
Socius en de twee Veilig Thuis-organisaties in het werkgebied maakten in 2017 afspraken over de doorlooptijden, doorverwijzing en vervolghulp bij meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Socius ondersteunde bij meldingen via individueel maatschappelijk werk en het groepsaanbod. Waar mogelijk werden verbindingen gelegd met collectieve voorzieningen, ontmoetingspunten en welzijnswerk, waarbij de link met het Sociaal Team uitgangspunt was. Deze verbindingen worden in 2018 verder uitgewerkt. In dat jaar organiseert Socius een scholing voor haar medewerkers, in samenwerking met Movisie, met specifieke aandacht voor de benadering en begeleiding van plegers van huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld was ook in 2017 zorgelijk hoog.
 
Verder werkt Socius met Veilig Thuis aan een cursus ‘Met alle geweld een relatie’ die tot doel heeft geweld in relaties te voorkomen, nu en in de toekomst. Hansje Veen, maatschappelijk werker en coördinator groepswerk hierover: ‘Bijzonder is dat de cursus bestemd is voor mannen én vrouwen, maar niet voor stellen. Deze cursus draait al jaren met succes in Amstelveen e.o. Wij hebben er hoge verwachtingen van.’
 
Hulya Yildirim – over Veilig Thuis
 
‘Als wij signalen opvangen dat er iets niet pluis is, als we vermoeden dat er sprake is van een vorm van geweld bij mensen thuis, dan gaan we dat onderzoeken. Wat speelt er? Hoe zorgelijk is het? En als het inderdaad zorgelijk is, gaan we in eerste instantie met betrokkenen in gesprek om zo aan een goede oplossing te werken. Als een situatie waar kinderen bij betrokken zijn zorgelijk blijft en met vrijwillige hulpverlening niet verbetert, melden we dat bij Beschermingstafel waar ook Veilig Thuis bij aangesloten is.’ Aan het woord is maatschappelijk werker Hulya Yildirim, werkzaam bij Socius.
Veilig Thuis heeft de bevoegdheid om de zaken te onderzoeken. Als de betrokkenen hulp willen, verwijst Veilig Thuis hen door naar hulpverlenende instanties, waaronder ook Socius. Over die doorverwijzing hebben Socius en Veilig Thuis duidelijke afspraken gemaakt, vastgelegd in een stroomschema.
 
‘Maar,’ zo vult Hulya aan, ‘we melden niet alleen zorgelijke situaties, we vragen soms ook om advies of doen samen met hen een gesprek als dat nuttig lijkt voor de klant. Het gebeurt ook wel dat ik klanten help die zich zorgen maken over iemand, maar niet durven te melden. De eerste stap kan zijn anoniem voorleggen aan Veilig Thuis en daar help ik dan bij. Soms worden mijn ervaringen benadrukt, soms brengt Veilig Thuis nieuwe inzichten in. Zo trekken we vaak samen op, binnen ieders verantwoordelijkheden. Ook bij ouderenmishandeling werken we intensief samen, vaak met hun aandachtsfunctionaris op dit terrein. Ouderenmishandeling is extra lastig omdat er vaak een afhankelijkheidsrelatie is met de pleger, waardoor melden nog lastiger is.’
 
Socius begeleidt regelmatig situaties van huiselijk geweld, al dan niet op verwijzing van Veilig Thuis en doet dat op een verantwoorde manier. ‘Socius is daar op ingericht. We houden onze kennis up to date, volgen de ontwikkelingen en onderzoeken hoe we de samenwerking met andere organisaties kunnen versterken. Verder volgen alle medewerkers van Socius begin 2018 een training over huiselijk geweld (waaronder ook ouderenmishandeling) en kindermishandeling. De samenwerking is al intensief, maar als de Wet meldcode in 2018 wordt aangescherpt, zal deze nog intensiever worden. Dat komt de hulp aan burgers in onveilige situaties ten goede.’
 
‘*’
‘Eén toegang naar hulp is duidelijker voor klanten’
‘In het Sociaal Wijkteam bundelen we de krachten’
‘Met elkaar werken aan een sluitende aanpak’
‘Neem je gevoel serieus en onderzoek wat er aan de hand is’
Comments are closed.