De gemeenten in 2019

Jaarbericht 2019
De gemeenten in 2019

Het jaar 2019 was een druk jaar. Dat was merkbaar in alle gemeenten waar Socius actief was: Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Uitgeest en Velsen. Meer over die gemeenten leest u hieronder.

Jaarbericht 2019
Beverwijk
 
Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening

Het aantal aanmeldingen voor langdurende hulpverlening nam fors toe, terwijl het aantal korte contacten daalde ten opzichte van 2018. Doordat vraag en aanbod niet op elkaar aansloten, moesten cliënten langer wachten op een eerste gesprek, zo’n zes tot acht weken. Alle aanmeldingen werden in de intakecommissie gescreend op urgentie. Qua problematiek voeren huiselijk geweld (door andere werkwijze van Veilig Thuis Kennemerland) en materiële problemen de boventoon.

Het Inloopspreekuur Geldzaken voldeed in 2019 aan de vraag, met 150 bezoekers in het eerste halfjaar. In een aantal gevallen werd, in verband met een integrale vraagverkenning, ook een huisbezoek gedaan. In de praktijk blijkt de hulpverlening daarna sneller te kunnen starten. Het Integraal Loket deed in het eerste halfjaar 52 intakes. Het Loket werd vooral bezocht door burgers met materiële én psychosociale problemen. Zij kregen vanuit zowel maatschappelijk werk als sociaal juridische dienstverlening direct informatie en advies.

In 2019 zijn trainingen verzorgd voor groepen statushouders, vanuit een breder programma met Welzijn Beverwijk, IJmond Werkt!, de gemeente Beverwijk, en Inova als spin in het web. Centraal hierbinnen staat waar men op moet letten als het gaat om betalen van rekeningen, voorkomen van schulden, et cetera. Gebleken is dat sommige statushouders elkaar na het volgen van de training blijven steunen.

Sociaal raadslieden

Het aantal inwoners dat zich meldde voor ondersteuning bij de sociaal raadslieden bleef qua aantal ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. Wel nam het aantal vragen van zelfstandigen met financiële problemen toe. Verder wisten nieuwkomers vaker de weg weten te vinden naar de sociaal raadslieden. De voorlichtingsbijeenkomsten voor statushouders en nieuwkomers droegen daaraan bij en beantwoordden dus aan het doel. 

Ouderenadvies

Het aantal ouderen dat bij de ouderenadviseurs aanklopte voor hulp steeg. Daarbinnen nam het aantal face to face contacten, in huisbezoeken, toe. Dementie was ook in 2019 een belangrijke reden om hulp te zoeken. Verder waren er opvallend veel vragen rondom eenzaamheid en over hulp bij de administratie.

De ouderenadviseurs waren wekelijks aanwezig op de locaties van de Wijkteams en werkten gezamenlijk aan vraagverkenning en inschatting van de ondersteuningsbehoefte van Beverwijkse ouderen. De informatieve huisbezoeken bij inwoners van 75 jaar en ouder werden weer gedaan door vrijwilligers. Zij brachten verslag uit aan en werden regelmatig bijgepraat door de ouderenadviseurs.  

Financiële Administratie Thuis en Financiële Administratie Thuis+

Bij 45 van de 66 aanmeldingen deed de coördinator het eerste gesprek en maakte daarna een match met een vrijwilliger. Er waren meer aanmeldingen dan in 2018. Veel aandacht is besteed aan het werven van geschikte vrijwilligers en ondanks dat er eind 2019 voldoende vrijwilligers waren wordt dit, met het oog op de toekomst, in 2020 gecontinueerd.  

Jeugdmaatschappelijk werk 12-

Afgelopen jaar is in Beverwijk een stevige basis gelegd voor de samenwerking binnen het jeugdteam. De lijnen zijn korter en de samenwerking beter. Het aantal aanmeldingen van leerlingen steeg ten opzichte van 2018, vooral doordat scholen vertrouwd zijn geraakt met hun nieuwe jeugdmaatschappelijk werker.

Aangemelde leerlingen konden snel terecht. Qua problematiek staan gedragsproblemen fier aan kop. Ook was vaker sprake van huiselijk geweld, vaak als een kind getuige was van geweld tussen de ouders. 

Jeugdmaatschappelijk werk 12+

De vraag naar jeugdmaatschappelijk werk vanuit jongeren die ouder zijn dan 12 jaar bleef toenemen en er ontstond zelfs een wachtlijst. Mogelijk had dit te maken met de wachtlijsten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verwijzers en cliënten wisten de jeugdmaatschappelijk werkers goed rechtstreeks te bereiken.

In samenwerking met ketenpartners is de overlast gevende jeugd beter in kaart gebracht en is gestart met de ontwikkeling van een preventieve aanpak, onder andere via voorlichting en lezingen voor ouders.

Daarmee start in 2020 een pilot. 

Samenwerking

Vanzelfsprekend werkte Socius in Beverwijk samen met een groot aantal ketenpartners. De gezamenlijke huisvesting die Socius, het consultatiebureau, JGZ Kennemerland en de CJG-coaches in oktober betrokken, vormt een belangrijke impuls voor die samenwerking. Walter hierover: ‘We wisten elkaar al te vinden, maar nu zijn de lijnen wel echt heel kort. Dat komt de samenwerking ten goede.’ 

De wijk in…

‘De wijk in… betekent voor mij je zichtbaarheid vergroten daar waar hulpvragen oppoppen, zodat je deze in preventief stadium kunt beantwoorden en erger kunt voorkomen. Voor Socius is de uitdaging om in die wijk de verbinding te leggen met het jongeren- en het welzijnswerk en signalen aan elkaar te knopen.’ Aldus Bob Walter, gebiedsmanager.

 

 

 

Castricum
 
Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening

In 2019 daalde het aantal trajecten maatschappelijk werk licht, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken. Het aantal korte contacten lag wel hoger dan begroot. Opvallend was het aantal vragen rondom huisvesting, met in veel gevallen een relatiebreuk of echtscheiding als reden. Om problemen rondom echtscheiding eerder in beeld te krijgen maakt Socius gebruik van het online platform Two2Tango, met diverse tools, vragenlijsten en een digitale werkschool. Deelnemers hieraan kunnen op enig moment professionele hulp inschakelen, online of face to face. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening nam iets toe. Het Inloopspreekuur Geldzaken in het gemeentehuis zorgde daarbinnen voor een structurele stroom aanmeldingen van cliënten met problematische schulden. Onderzoek wijst uit dat mensen met schulden het meest gebaat zijn bij een combinatie van een regeling voor schulden en psychosociale hulp. Als hulp nodig is bij de administratie werd contact gelegd met vrijwilligers van Welzijn Castricum. Via hen leerde de cliënt zelf de regie te voeren op de administratie en zicht te krijgen op het inkomsten- en uitgavenpatroon. 

Castricum


Sociaal raadslieden


Het aantal cliënten steeg ten opzichte van 2018. Dat komt vooral door de grotere bekendheid als gevolg van de deelname van een sociaal raadslid aan het Wijkteam. In Castricum ligt het aantal vragen rondom sociale zaken, schulden, voedselbank en huisvesting hoger dan gemiddeld. Het werkt heel goed dat sociaal raadslieden vrijwilligers ondersteunen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij hun spreekuur en door trainingen voor hen te verzorgen. Daardoor wordt het mogelijk om professionele inzet op een verantwoorde en efficiënte manier af te schalen naar vrijwillige inzet. Kenmerkend voor het werk van de sociaal raadslieden is verder het grote aantal netwerkpartners.

 

Heemskerk
 

De wijk in…

‘Wat De wijk in… voor mij betekent? Outreachtende hulpverlening, zichtbaar zijn in de wijk, bij mensen over de vloer komen. Preventief en proactief. Daar streven wij naar. Vanuit de Wijkteams gebeurt dat al en we onderzoeken of het ook voor andere onderdelen van onze dienstverlening kan. Daarbij is de backoffice van Socius nog steeds heel waardevol. Het is dan ook belangrijk om beide te behouden. We moeten de wijk in én de backoffice in stand houden.’ Aan het woord is Rob Smits, gebiedsmanager a.i. in Heemskerk.

De vragen van cliënten

In Heemskerk zagen het (jeugd)maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening en de sociaal juridische dienstverlening meer cliënten. Er waren relatief veel financiële vragen en situaties waarin meerdere problemen speelden. Ook was regelmatig ondersteuning van een tolk nodig. Wachtlijsten waren onvermijdelijk, veroorzaakt door de toegenomen vraag én de noodzakelijke bezuinigingen. Met de gemeente was hierover regelmatig contact. Op een aantal vlakken bood de inzet van vrijwilligers soelaas, zoals bij de Financiële Administratie Thuis, Home-Start en het preventieve huisbezoek. Ook digitale hulpverlening en groepswerk droegen daaraan bij. ‘Zo probeerden we vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, maar de echte oplossing zit in voldoende formatie,’ aldus Smits.

Samenwerking

De samenwerking met andere organisaties werd in 2019 intensiever. Uiteraard met fusiepartner Welschap, maar ook met het Centrum Jeugd en Gezin en de gemeente Heemskerk waren de lijntjes kort en was er goed overleg, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau.

 

“Door alle hobbels die in 2019 genomen moesten worden, is het Heemskerkse team sterker geworden. Dat is een compliment waard. Er is een hecht team ontstaan en een goede samenwerking met de backoffice. Op die kracht kunnen we gelukkig vertrouwen.”  Rob Smits


Sociaal raadslieden

In 2019 steeg het aantal cliënten met wie meer contacten plaatsvonden dan geraamd. Dit komt mede door de complexiteit van de vragen. Uiteraard richten de sociaal raadslieden zich op een grotere zelfwerkzaamheid van de cliënten, maar bij een deel van de cliënten zijn de leer- en ontwikkelmogelijkheden beperkt. De digitalisering blijft toenemen en vergt vaardigheden die helaas niet iedereen bezit. In het afgelopen jaar is gewerkt conform de afspraken met de financier, wat onder andere resulteerde in een grotere druk op de al bestaande wachtlijst. ‘De huidige maatschappij is een stuk weerbarstiger dan veelal wordt gedacht en de vraag naar specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van sociale juridische dienstverlening blijft onverminderd groot,’ aldus Smits.
Aantal cliënten: 750, aantal contacten: 5132

Ouderenadvies

De laatste twee jaar daalde het aantal cliënten doordat een groot deel van het ouderenadvies vorm kreeg binnen het Wijkteam of via het maatschappelijk werk. Eind 2019 gingen de ouderenadviseurs meer samenwerken met de sociaal raadslieden, omdat veel vragen van ouderen kortdurend, praktisch en administratief van aard waren. De ouderenadviseurs hebben in 2019 geïnvesteerd in samenwerking met MaatjeZ, Dijk en Duin, huisartsen en wijkverpleegkundigen, door gezamenlijke huisbezoeken en/of een ‘warme’ overdracht. Dit wordt in 2020 gecontinueerd omdat ouderen dit een prettige aanpak vinden. Ruim 160 80-jarigen kregen bezoek van een vrijwilliger in het kader van het Preventief Huisbezoek project. Dat is ruim de helft van de aangeschreven 80-jarigen. De uitkomsten van die bezoeken zijn besproken met de gemeente en netwerkpartners met als doel de dienstverlening aan ouderen beter bekend te maken, dan wel te verbeteren.
Aantal cliënten: 66, aantal contacten: 519

Heemskerk
Maatschappelijk werk

De grote instroom van cliënten, de complexe vraagstukken en de urgente vragen, onder andere vanuit Veilig Thuis Kennemerland, zorgden voor een wachtlijst. Die complexe, meervoudige vraagstukken waren vooral zichtbaar bij het Integraal Loket. Daarnaast zag Socius in 2019 een diversiteit aan doelgroepen. Veel mensen die nog niet goed de weg naar hulpverlening kenden of waar andere hulpverleners nauwelijks passende hulp voor hadden, zoals zzp’ers, allochtonen, vluchtelingen en ouders met tieners met ‘onmogelijk’ gedrag (verslaving, criminaliteit en apathie). Verder is de digitalisering voor veel mensen een probleem. Een apart spreekuur moet antwoord bieden op het grote aantal vragen over huisvesting. Er waren in 2019 minder ontruimingen, dankzij goede samenwerking tussen het preventieteam en ketenpartners. Het maatschappelijk werk kreeg steeds meer te maken met complexe (v)echtscheidingen. Veel contact was er op dit terrein met CJG, de Voogdijraad, Jeugd- en Gezinsbeschermers en de Raad van de Kinderbescherming. Socius was intensief betrokken de schuldhulpverlening, van casusbespreking met de gemeente tot het voorbereiden en uitvoeren van een plan van aanpak, met daarbij de nadruk op gedragsverandering om herhaling te voorkomen.  Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening  – aantal aanmeldingen: 365, aantal afgesloten: 276  

Jeugdmaatschappelijk werk 12-

Het aantal aanmeldingen steeg en er was een groot aantal informatie- en adviesvragen vanuit de leerkrachten en intern begeleiders. De samenwerking met Welschap rondom het groepswerk leidde tot een aantal gezamenlijk gegeven groepen. Ook in 2019 is geïnvesteerd in de samenwerking van de jeugdteams op de scholen. Op alle basisscholen is een multidisciplinair overleg georganiseerd en zijn afspraken gemaakt over hoe komend schooljaar samen te werken. Het terugbrengen van de inzet van Socius naar de productieafspraken leidde helaas tot een wachtlijst op de meeste scholen.

Jeugdmaatschappelijk werk 12+

De vraag naar jeugdmaatschappelijk werk 12+ nam ook in 2019 toe, wat leidde tot een wachtlijst. De andere werkwijze van Veilig Thuis Kennemerland, met als gevolg meer meldingen, droeg hieraan ook bij. In samenwerking met ketenpartners is de overlast gevende jeugd beter in kaart gebracht, wat mogelijkheden bood voor een preventieve aanpak, zoals voorlichting aan ouders van kinderen uit de bovenbouw. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt. Opvallend veel jongeren werden aangemeld met vragen omtrent weerbaarheid en/of angsten. Het voornemen is om dit volgend jaar te beantwoorden via de psychofysieke training ‘Rots en Water’.

Vrijwilligers

Binnen de Financiële Administratie Thuis stelden 16 vrijwilligers 24 burgers in staat om op termijn zelfstandig de administratie te voeren. De focus lag vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid. De hulpvragen liepen uiteen van het ordenen van de administratie tot ondersteuning bij het omgaan met lichte of ernstige schulden. Binnen Home-Start boden ervaren en getrainde vrijwilligers ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Veel aandacht is in 2019 besteed aan de werving van vrijwilligers en gezinnen. Dit zal ook in 2020 hoog op de agenda staan. In november werd met gezinnen en vrijwilligers het 25-jarig bestaan van Home-Start Nederland gevierd.


Naar 2020

‘Ik verwacht dat het accent meer komt te liggen op digitale communicatie en blended learning. En het is het jaar van de veranderopgave: meer integraal en wijkgericht werken. Deze zoektocht ga ik samen met het team doen. Ik heb er alle vertrouwen in.’ Aldus Rob Smits.

 

“Door de fusie met Welschap vormen we steeds meer een eenheid om uiteindelijk meer wijkgericht, preventief en integraal te gaan werken”  Rob Smits

 

 

Heerhugowaard
 

 In 2019 is paste MET Heerhugowaard zijn werkwijze aan. In plaats van te werken én te rapporteren vanuit beleidsdomeinen wordt integraal gekeken naar het werk vanuit de rollen  preventie, ondersteuning (inclusief cliëntondersteuning en mantelzorgondersteuning) en verbinding.
Ook intern zijn begin 2019 de nodige veranderingen doorgevoerd. De meest ingrijpende was een nieuwe indeling van de bestaande teams. De eerste vier jaar van het bestaan van MET zijn de teams tamelijk willekeurig ontstaan. Inmiddels is meer bekend over de wijken en wordt dus helder aan welke specifieke expertises een wijk behoefte heeft. Wanneer in een wijk weinig onderlinge verbondenheid is, kan een sociaal werker met het specialisme opbouwwerk een groot verschil maken. Wanneer er veel problemen in de relationele sfeer zijn, kan een sociaal werker met het specialisme maatschappelijk werk de nodige ondersteuning bieden. Zo zijn de teams nu meer ‘op maat’ samengesteld per wijk. De medewerkers hebben dit met grote professionaliteit opgepakt en er zijn daardoor ook mooie resultaten geboekt.

Werken met data

Behalve dat de sociaal werkers veel gevoel hebben bij de inwoners van de wijken, beschikt MET Heerhugowaard ook over de nodige data van die wijken. Dit zijn data vanuit onder andere de GGD en de gemeente, maar ook zelf verzamelde data. Vanuit die laatste data is bijvoorbeeld te zien of in één specifieke wijk veel ondersteuningsaanvragen binnen zijn gekomen op een bepaald leefgebied. De beschikbare data én de eigen waarneming hebben per wijk geleid tot het benoemen van speerpunten. Aan welke punten wordt de komende twee jaar extra aandacht besteed, bovenop de ‘gewone’ vragen die binnenkomen? Daarmee wordt voorkomen dat ‘de waan van de dag’ steeds de boventoon voert. Hiermee kan MET Heerhugowaard preventiever en met meer duurzame resultaten werken.

Trends en signalen

MET Heerhugowaard reageerde ook in 2019 op signalen en trends. Genoemd kunnen worden het toenemend aantal verwarde personen, krapte op de woningmarkt voor jongeren en meer agressie op straat. In alle gevallen is daarbij nauw samengewerkt met relevante organisaties zoals de GGZ, de GGD en de wijkagenten. Voorlichting, maatwerk en preventie staan daarbij hoog in het vaandel.  

Vraag en aanbod

Soms oversteeg het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit van dat moment en werden meer hulpvragen in behandeling genomen dat MET redelijkerwijs aankon. Hierdoor werden concessies gedaan in de kwaliteit, met stress en ongenoegen tot gevolg. Daarom is in de zomer gestart met een wachtlijst, de zogenoemde aanmeldlijst, en werd een methode ontwikkeld die recht doet aan zowel de hulpvraag van de inwoners als de werkbalans van de medewerkers. Zo werd onder andere de ideale caseload in kaart gebracht en op basis hiervan werden binnenkomende hulpvragen aan sociaal werkers toebedeeld. Inwoners die niet meteen aan een medewerker konden worden gekoppeld, kwamen op een aanmeldlijst, op volgorde van urgentie. Sommige aanmeldingen losten zich vanzelf op, omdat mensen ook gestimuleerd werden om zelf na te denken over een oplossing. Mensen voelden zich gehoord omdat ze wisten dat er iedere week contact was en zij een telefoonnummer en een contactpersoon hadden.
De resultaten van deze werkwijze zijn positief: men is zich meer bewust van de werkdruk en er is minder frustratie over aanmeldingen die niet meteen opgepakt kunnen worden.  Uiteraard pakten medewerkers de hulpvragen die niet (langer) kunnen wachten direct op.
 
Enkele cijfers:
Aantal wijkcontacten via de contact-app: 1877    
Aantal afgesloten casussen: 796                       
Aantal bezoekers vrijwilligerspunt: 144               
Aantal bezoekers formulierenpunt: 566                
Aantal jongerengroepen in contact-app: 456      
Aantal jeugdcoaching: 102                           
Aantal jonge mantelzorgers: 56                

 
Klanttevredenheid 7,9
Klanteffect 7,4

Uitgeest

 De wijk in…

Meer je zichtbaarheid vergroten daar waar hulpvragen oppoppen, in preventief stadium in de kiem smoren. Dat is wat mij betreft ‘De wijk in…’ Voor Socius is de uitdaging om daar de connectie te leggen met jongeren- en welzijnswerk en daar signalen aan elkaar te verbinden,’ aldus gebiedsmanager Eveline Delis.

Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening

Het aantal aanmeldingen bij het maatschappelijk werk was gelijk aan het jaar daarvoor. Bij de schuldhulpverlening bleef dit wat achter. Opvallend was het lage aantal verwijzingen vanuit het Wijkteam. In de meeste gevallen was de ondersteuning vanuit het Wijkteam dus voldoende.

Sinds 2018 kunnen Uitgeesters terecht bij het Inloopspreekuur Geldzaken, dat plaatsvindt in het gemeentehuis, met korte lijnen met het Wijkteam. Het Inloopspreekuur wordt bemenst door een maatschappelijk werker, een schuldhulpverlener en een sociaal raadslid, die om beurten aanwezig zijn. Er kwamen meer sociaal juridische vragen en minder vragen over problematische schulden. Het Integraal Loket voldeed met 31 bezoekers ook in 2019 aan een behoefte. Meestal kon volstaan worden met één afspraak en waren er nauwelijks langdurende trajecten nodig.

Aantal aanmeldingen: 86, aantal afgesloten trajecten: 92, aantal contacten: 934

Uitgeest

Sociaal juridische dienstverlening

Net als voorgaande jaren betroffen de meeste vragen belastingen, het aanvragen van uitkeringen gericht op participatie en de voedselbank. Veel cliënten hadden weinig digitale vaardigheden, met soms een combinatie met laaggeletterdheid. Slechts de helft van de cliënten was afkomstig uit Nederland, dus taalachterstand speelde ook vaak een rol. Nieuwkomers werden de eerste tijd begeleid door Vluchtelingenwerk. Afschalen van deze begeleiding leidde vaak tot problemen, zoals problematische schulden. Vaak vond men de weg naar professionele ondersteuning te laat. Hierover zijn inmiddels gesprekken gestart met vrijwilligersorganisaties.

Aantal cliënten: 85 (tot en met 3e kwartaal) , aantal contacten: 484

Jeugdmaatschappelijk werk 12+

De jeugdmaatschappelijk werkers hebben in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking met jongerenwerkers die in de wijk actief zijn. Signalen werden uitgewisseld en soms ging men samen op pad als een jongerenwerker iemand ontmoette die hulp van Socius kon gebruiken. ‘Dat maakt de drempel lager om hulp te accepteren,’ aldus gebiedsmanager Bob Walter. ‘Bovendien leren de disciplines daardoor van elkaar. Kortom: een mooie verbinding. Het jeugdmaatschappelijk werk sloot aan bij het jeugdveiligheidsoverleg, waarin diverse ketenpartners. Twee jongeren uit Uitgeest namen deel aan Work It!, een interventie die jongeren helpt die een zetje nodig hebben bij het vinden van werk.

Aantal cases: 8, aantal nieuwe aanmeldingen: 6         

 

“Voor mij betekent De wijk in… vooral investeren in samenwerking met organisaties die actief zijn in de wijk. Wat betreft het jeugdmaatschappelijk werk dus contact leggen met de jongerenwerkers. Zij zijn actief in de wijk, pikken signalen op en kunnen zorgen voor contact met Socius. Zij gaan al steeds meer samenwerken. Gaan samen op pad als de jongerenwerker iemand gaat ontmoeten voor wie Socius iets zou kunnen betekenen. Daardoor wordt de drempel naar hulpverlening laag. En de jongerenwerkers leren weer van Socius, als het gaat om netwerken, belemmerende factoren en participatie. Een mooie verbinding.”  Bob Walter

 

 

Velsen

Over de dienstverlening

In 2019 zette de stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen binnen de dienstverlening door. Zowel bij het maatschappelijk werk, de Formulierenbrigade als binnen Financiële Administratie Thuis was dat het geval. Tegelijkertijd was er een korting op het budget die het noodzakelijk maakte de personele bezetting te verkleinen. Daardoor konden in totaal iets minder burgers geholpen worden dan in het jaar daarvoor en moesten burgers soms even wachten voordat ze terecht konden.

Bij de sociaal raadslieden nam het aantal complexe vragen toe, vragen die relatief veel tijd vergden. Deze vragen kwamen vanuit een groep kwetsbare burgers die door het terugtreden van Vluchtelingenwerk bij Socius terecht kwam. Eenvoudige vragen werden doorverwezen naar de Formulierenbrigade, maar dat bood niet voldoende soelaas. Cliënten hadden langer ondersteuning nodig dan voorheen het geval was. De sociaal raadslieden zagen 1119 cliënten, wat leidde tot 7264 contacten.

De digitalisering maakte dat meer burgers ondersteuning nodig hadden van de Formulierenbrigade bij het doen van alledaagse aanvragen. Het aantal cliënten steeg sterk: van 529 in 2018 naar 723 in 2019.

Tien geschoolde vrijwilligers hielpen burgers met het bijhouden van hun administratie. De vrijwilligers keken ook of iemand wel gebruik maakte van passende voorzieningen en of er wellicht andere problemen speelden. In 2020 wordt onderzocht of de vrijwilligers ook een rol kunnen spelen voor, tijdens of na de periode van bewindvoering. In totaal namen de vrijwilligers 49 trajecten voor hun rekening.

Bij het ouderenadvies liep het aantal nieuwe cliënten terug door de inzet vanuit de Wijkteams. ‘Wij zien dit als een goede ontwikkeling waarbij wij er wel voor moeten waken dat de specialistische ondersteuning toegankelijk blijft,’ aldus gebiedsmanager Eveline Delis. Over die vragen: Het aantal vragen over financiën en administratie nam af, terwijl het aantal vragen over versterking van het persoonlijk netwerk toenam. Vragen over dementie en lichamelijke gezondheid gingen meer dan voorheen naar het Wijkteam. De druk op de woningmarkt zorgde voor meer vragen om ondersteuning. Het aantal cliënten in 2019 bedroeg 166 en het aantal contacten 971.

Bij het jeugdmaatschappelijk werk werd de vorming van de kernteams binnen het basisonderwijs verder verdiept. De partners (CJG, GGD en Socius) wisten elkaar steeds beter te vinden. Een onderzoek moet aantonen of nog meer efficiency mogelijk is. Het aantal aanmeldingen bedroeg 70 en het aantal afgesloten cases 72.  

Het jeugdmaatschappelijk Werk 12+ bood hulp aan 71 jongeren en gezinnen. Dat gebeurde meestal via de netwerkgerichte benadering, waarin onder andere wordt samengewerkt met de scholen, Halt, de leerplichtambtenaar en het jongerenwerk. Het is belangrijk om de oorzaak van de problemen te achterhalen, zodat een adequate behandeling kan volgen.

In 2019 is gestart met jeugdmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs, met direct een flink aantal aanmeldingen. Oorzaak daarvan is wellicht dat meer organisaties – en niet meer alleen de scholen – jongeren aan kunnen melden voor deze vorm van dienstverlening.

Binnen de schuldhulpverlening is nieuw beleid voorbereid, op basis van de landelijke ontwikkeling dat gemeenten hierin meer verantwoordelijkheid krijgen. De kern van het nieuwe beleid is dat de gemeente meer zicht wil op deze dienstverlening en meer de regie zal voeren, een en ander in nauw contact met bijvoorbeeld Socius. ‘We geven samen met de gemeente vorm aan dit proces, en dat is heel positief,’ aldus gebiedsmanager Delis.

Velsen
Centrum Mantelzorg Velsen

Rondom de mantelzorgwaardering volgde het Centrum Mantelzorg een werkwijze die meer gelegenheid bood om in gesprek te gaan met de aanvrager van de mantelzorgwaardering.

Nieuw in 2019 was de ondersteuning van mantelzorgers via huishoudelijke hulp, betaald door de gemeente. De regeling biedt in de visie van Socius meerwaarde omdat deze vorm van preventieve ondersteuning overbelasting op langere termijn voorkomt. Echter, de kosten zijn een punt van zorg en maken herbezinning nodig. Verder zijn mantelzorgers geïnformeerd en geadviseerd via themabijeenkomsten en nieuwsbrieven. Centrum Mantelzorg participeerde in de regionale werkgroep ‘Ondersteuning Mantelzorg’,vanuit de dementieketen. Doel is om met gebruikmaking van de resultaten van de dementiemonitor na te gaan welke leemtes er in het regionale aanbod bestaan en deze zo nodig aan te vullen met nieuw aanbod.

Bij mantelzorg jeugd zijn twee rollen gedefinieerd: de eerste rol is met name gericht op het continu onder de aandacht brengen van de jonge mantelzorgers als doelgroep bij partners. Dit is van belang omdat de groep vaak niet of niet tijdig wordt geïdentificeerd. De tweede rol is die van ondersteuner aan de mantelzorger zelf. Dit geeft richting aan de activiteiten in 2020.

Aantal cliënten: 166  (147 in 2018), aantal contacten: 1492 (1975 in 2018)

Samenwerking

In 2019 werd de behoefte om meer op te trekken met de gemeente groter. Delis hierover: ‘In 2020 gaan we kijken hoe die beweging te maken. De samenwerking is vastgelegd in de subsidieverordening, maar wij omarmen die samenwerking ook echt. Samen worden we nog beter en kunnen we van elkaar leren van.’ Ook de contacten met collega-instellingen werden in 2019 sterker, door de samenwerking in de Wijkteams en de gezamenlijke huisvesting aan Plein 1940-1945. ‘De georganiseerde samenwerking, zoals in de JG-teams, krijgt steeds meer vorm. En bij de sociaal raadslieden zien we dat partijen steeds meer gaan samenwerken rondom bewindvoering. Kortom: in Velsen is een goede beweging zichtbaar.’

De wijk in…

‘Uiteraard gebeurt dat volop vanuit de Wijkteams, maar verder doen we het nog te weinig. De wijk in… houdt voor mij ook in dat we proactief werken, op zoek zijn naar samenwerkingspartners en kijken waar we signalen in samenwerking op kunnen pakken. De deuren openen, in elkaars keuken kijken om het samen nog beter te doen. Daar denk ik aan bij De wijk in… Het jaar 2019 was te veel intern gericht. Logisch, door het vertrek van de gebiedsmanager, het nieuwe registratiesysteem en de bezuinigingen. Maar het is nu weer tijd om naar buiten te kijken. Kijken naar de wereld om ons heen, naar organisaties elders in het land die een heel goed idee hebben. Ik wens dat we een lerende organisatie worden die meer gebruik maakt van de buitenwereld.’

 

 

“Samenwerken met onze partners is altijd gericht op afstemmen, transparantie en van elkaar leren, maar dient ook altijd bij te dragen aan de basis van onze dienstverlening; onafhankelijke cliëntondersteuning. Steeds samen kijken naar de burger om via Socius of via een ketenpartner de beste, meest efficiënte, effectieve én specifiek op de hulpvraag gerichte ondersteuning te bieden.” Eveline Delis

 

Lees verder

 
Een stevige basis gelegd voor de samenwerking binnen het jeugdteam
Belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilligers
Meestal was ondersteuning vanuit het Wijkteam voldoende
De teams zijn meer ‘op maat’ samengesteld per wijk
Comments are closed.