Aandacht voor Heemskerk

Jaarbericht 2016
Aandacht voor Heemskerk
Jaarbericht 2016

‘Blijvend druk, vooral met alle ontwikkelingen die gestart zijn in voorgaande jaren,’ zo omschrijft gebiedsmanager Lisa Philips het jaar 2016. Als voorbeeld geeft ze schuldhulpverlening. ‘In 2015 is een pilot gestart om daar ook kortere lijnen en snelle en adequate hulpverlening te realiseren. De pilot was een succes, inmiddels zijn het reguliere afspraken geworden. Verder hebben we in 2016 subsidie gekregen voor Gezond In…, en daar is de Gezondheidsraad uit voort gekomen. In algemene zin zie je dat professionals, ook met elkaar, kijken naar hoe nieuwe – collectieve – producten in de markt gezet kunnen worden, door daarvoor andere dan de reguliere (financiële) bronnen aan te boren.’

Lisa Philips – Gebiedsmanager Heemskerk

 

In ’t kort:

Meer aandacht voor de netwerkgerichte benadering vanuit de visie dat problemen beter aangepakt kunnen worden door de cliënt zelf, al dan niet met hulp van diens netwerk. Als dat niet lukte, werd bekeken of vrijwilligers een rol konden spelen.

Het Integraal loket, waarin een Sociaal Raadsvrouw en Maatschappelijk werker samen de intake doen, zorgde voor meer efficiency. Door informatie en advies te geven kon in een aantal gevallen de inzet van zorg vermeden of uitgesteld worden.

Meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening en bij ‘preventie huisuitzetting’. In de meeste gevallen is huisuitzetting voorkomen. In een pilot met de gemeente Heemskerk bereidde Socius inwoners van Heemskerk voor op hun aanvraag voor schuldhulpverlening. Tegelijkertijd werd bekeken welke achterliggende problematiek er speelde zodat begeleiding gestart kon worden.

De belangstelling voor Maatschappelijk Werk was vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Burgers kwamen vooral met vragen rondom financiën, relaties en psychosociale problematiek. Steeds vaker hadden cliënten persoonskenmerken die het aanpakken of oplossen van de problemen bemoeilijkten. Voorbeelden hiervan zijn toename van mensen met psychiatrische problemen of nieuwkomers die door een taalachterstand schulden hebben. Om deze trend te kwantificeren is de registratie aangepast.

 

Het cursusaanbod was populair. Er was veel belangstelling voor de cursussen Assertiviteit, Beter leren omgaan met geld en de Krachtcentrale. Ouders hadden veel waardering voor de cursus Positief Opvoeden volgens de methode Triple P.

Vrijwilligers van de Financiële Administratie Thuis hielpen burgers met hun administratie. Zij zagen meer complexe situaties die langdurige begeleiding vergden.

Het aantal contacten van de Sociaal Raadslieden steeg sterk, vooral via Whatsapp en mail. De oorzaak lag vooral in de complexiteit van de vraagstukken. Veel vragen betroffen belastingen, schulden/budgetteren, sociale zekerheid, voedselbank en zorg en welzijn. Een steeds groter deel van het aanbod vanuit de Sociaal Raadslieden is louter collectief, zoals Belasting blauw, waarin groepsgewijs belastingformulieren worden ingevuld. Socius trekt hierin op met MEE & de Wering.

Het aantal ouderen dat met vragen bij de ouderenadviseurs kwam, vertoonde een lichte daling. Een deel van het ouderenwerk is opgepakt binnen de Sociaal Teams of door de praktijkondersteuner van de huisarts. Bovendien zijn steeds meer ouderen zijn digitaal vaardig en vinden via digitale weg een antwoord op hun vraag. Veel belangstelling was er voor de zes themabijeenkomsten. Het preventieve huisbezoek werd ook in 2016 zeer op prijs gesteld. De vrijwilligers bezochten ruim 130 80-jarigen.

Veel statushouders en nieuwkomers deden na de ondersteuning door Inova  een beroep op Socius. De overgang naar zelfstandig wonen zorgde soms voor problemen. Vaak hadden zij, door taalachterstand en onbekendheid met de Nederlandse wet- en regelgeving al schulden opgebouwd. Samenwerking met Sociaal Teams, MEE & de Wering en Welschap Welzijn is noodzakelijk om deze groep goed te kunnen helpen.

Nieuwe werkafspraken van Veilig Thuis Kennemerland  zorgden voor extra toeloop bij het Integraal Loket. Socius juicht het snelle doorzetten en de korte lijnen toe, omdat bekend is dat de motivatie van cliënten verdwijnt als langer gewacht wordt. Goede werkafspraken hebben de samenwerking verstevigt.

De generalistische benadering en het feit dat problemen van mensen op diverse leefdomeinen samenhang met elkaar vertonen, zorgde ervoor dat Socius in Heemskerk met veel partners samenwerkte. In de Sociaal Teams en binnen het Zorgnetwerk Heemskerk wordt de ondersteuning uitgevoerd met MEE & de Wering, Welschap Welzijn en Viva Zorgroep.

De Gezondheidsraad komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit inwoners van Heemskerk die een gezonder en gelukkiger leven willen en daarbij wat steun nodig hebben. Het is vooral een doe-groep, zonder vaste samenstelling. Niet alleen praten over meer bewegen, maar samen bewegen. Niet luisteren naar wat een goed dieet is, maar samen koken.

 

Lees verder

‘Professionals kijken met elkaar naar nieuwe collectieve producten’
‘Steeds vaker hadden cliënten persoonskenmerken die het aanpakken of oplossen van de problemen bemoeilijkten.’
Comments are closed.