Meer zelf, meer samen

Jaarbericht 2016
Meer zelf, meer samen
Jaarbericht 2016

Professionele ondersteuning waar nodig

‘In algemene zin geldt dat het aantal cliënten dat zich tot Socius wendde vrijwel gelijk bleef, maar dat de problematiek in de meeste gevallen complexer was. Soms waren er meerdere problemen, soms vergden de persoonskenmerken van de cliënt een intensieve aanpak,’ zo kijkt directeur/bestuurder Bart van der Neut terug op het jaar 2016. ‘Steeds hebben we kritisch gekeken waar professionele inzet nodig was, en waar de cliënt zelf aan de slag kon of diens netwerk, cursussen en de inzet van vrijwilligers de juiste ondersteuning konden bieden.’ Zo gingen de vrijwilligers van Financiële Administratie Thuis ook aan de slag voor andere doelgroepen, kreeg Home-Start een stevige basis en kreeg een aantal cursussen een andere invulling, waarbij deelnemers meer samen aan de slag gaan en van elkaar leren. ‘We willen het collectieve aanbod meer inhoud geven en mensen met elkaar verbinden rondom thema’s. Dat past binnen het nieuwe overheidsbeleid, maar is voor ons ook de enige oplossing om alle vragen op een goede manier en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.’

 

Samenwerking zorgt voor efficiënte ondersteuning

Samenwerking met andere partijen maakt de ondersteuning efficiënter en effectiever. Een goed voorbeeld van samenwerking is die tussen de huurders aan Plein 1945, waar Socius, Stichting Welzijn Velsen en VluchtelingenWerk kantoren betrokken. Een ander voorbeeld van goede samenwerking is de opdracht aan vijf organisaties, waaronder Socius, om in Beverwijk en Heemskerk de vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning vorm te geven. In 2016 werd ook gekeken naar een gezamenlijke ‘voordeur’ voor cliënten. ‘Zoveel mogelijk voorzieningen achter één deur, dat is het streven. Integraliteit organiseren, analoog aan de Sociaal Teams,’ aldus Van der Neut. Socius maakt deel uit van alle Sociaal Teams, en alhoewel de ontwikkelingen verschillen per gemeente, is er veel waardering voor de integrale werkwijze van de teams en voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Van der Neut zet wel vraagtekens bij de productiviteit. ‘De instroom bij Socius daalt niet overal, terwijl dat wel zou moeten. Ook is de scheiding tussen ons werk en dat van de Sociaal Teams nog niet altijd duidelijk, dat kan en moet beter. Het heeft mijn voorkeur dat Socius en de welzijnsinstellingen verantwoordelijk worden voor de Sociaal Teams, met daarbij de opdracht om de verbinding te maken naar zorg, werk en inkomen. Dat staat wat mij betreft in 2017 hoog op de agenda.’

 

Kijkend naar 2017

In 2017 zal de ontwikkelingsrichting van de Sociaal Teams helder worden, zo is de verwachting van Van der Neut, en wordt de visie van de gemeenten op de toegang tot hulpverlening helder. ‘Dit zijn belangrijke zaken, die wellicht van invloed zullen zijn op hoe Socius georganiseerd is. Dé vraag daarbij is hoe de gedifferentieerde deskundigheid binnen de Sociaal Teams overeind kan blijven, terwijl de ondersteuning van de cliënt integraal is,’ aldus Van der Neut. ‘Verder zullen we de vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning verder ontwikkelen, met twee belangrijke lijnen: een inhoudelijke (wat gaan we doen en hoe) en een organisatorische (hoe geven we met vijf organisaties een dergelijk project efficiënt vorm). Een boeiend experiment, waarvan de uitkomsten input kunnen vormen voor de organisatie van de Sociaal Teams.’ Verder wordt onderzoek gedaan naar samenwerking en samengaan van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de drie IJmond-gemeenten. ‘Daarbij gaat het vooral om de vraag: hoe zorgen we dat we een collectief antwoord kunnen bieden op individuele vragen van burgers? Al met al wordt 2017 een intensief en boeiend jaar, zo is mijn verwachting.’

 

Meer zelf, meer samen
Waar kan de cliënt zelf aan de slag of kan diens netwerk hulp bieden? Kan deelname aan een cursus een oplossingsrichting bieden, of kan een vrijwilliger helpen? Waar is professionele ondersteuning nodig? Meer zelf, meer samen en als professionele hulp nodig was, kon men terecht bij Socius. Daar draaide het om in 2016.

 

Als speerpunten benoemde Socius netwerken, preventie, integrale dienstverlening, digitale mogelijkheden, aandacht voor jeugd en aanpak van schulden. Van deze speerpunten wordt elders in dit jaarbericht verslag gedaan.

Lees verder 

‘Zoveel mogelijk voorzieningen achter één deur, dat is het streven.’
‘Steeds kritisch kijken waar professionele inzet nodig is’
Comments are closed.