Volop aandacht voor kwaliteit

Jaarbericht 2017
Volop aandacht voor kwaliteit
Jaarbericht 2017

Binnen Socius krijgt de kwaliteit van de hulpverlening aandacht via scholing en begeleiding van de medewerkers en vrijwilligers. Klanten werd regelmatig gevraagd naar hun tevredenheid en een effectmeting is ingevoerd. Op basis daarvan worden hupverlening en/of de processen daaromheen bijgesteld. In 2017 ging veel aandacht uit naar de registratie van medewerkers en het behalen van het Kwaliteitscertificaat.

 

Kwaliteit
Aan de kwaliteit van de dienstverlening is in 2017 via twee sporen gewerkt. Allereerst is toegewerkt naar registratie van medewerkers in hun beroepsregisters. Voor de jeugdmaatschappelijk werkers is aansluiting gerealiseerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en voor de andere hulpverleners bij het Registerplein. Daarnaast is veel energie gestoken in het behalen van het Kwaliteitscertificaat Sociaal Werk Nederland. Dit certificaat staat voor kwalitatief hoogwaardig en sterk sociaal werk. De bijbehorende audit vond plaats in januari 2018, met positief resultaat.

 

Effectmeting
Socius wil goed in beeld hebben wat het effect is van haar hulpverlening op het dagelijks bestaan, de zelfredzaamheid en het psychisch welbevinden van de klant. Om de eigen dienstverlening te optimaliseren, maar ook om de informatie te delen met financiers en relaties. Op basis hiervan kan beleid gemonitord en waar nodig bijgestuurd worden. Daarom voerde Socius in 2017 klanteffectmeting in. Een wens is nog om de resultaten van deze meting te koppelen aan specifieke soorten hulpverlening. Naar verwachting wordt dit medio 2018 gerealiseerd.

Klanttevredenheid
In 2017 is op twee momenten onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid. Hieruit kwam naar voren dat de klanten de dienstverlening waarderen:  94 van de 96 respondenten gaven aan tevreden te zijn over het resultaat van de ondersteuning.

Cliëntsignalering
Uit de cliëntsignalering in 2017 bleek dat burgers die bij Socius komen met problemen vaak persoonskenmerken hebben die het aanpakken of oplossen van die problemen bemoeilijken. Voorbeelden zijn mensen met psychiatrische problemen, met achterstand in digitale vaardigheden of een beperkte taalvaardigheid. Dit is waardevolle informatie, waar Socius haar aanbod en werkwijze op kan afstemmen. In 2018 staat dit hoog op de agenda. Uiteraard is bij cliëntsignalering de privacy van klanten gegarandeerd.

 

 
Work it! een succes
 
Work it! is een nieuw aanbod om jongeren tussen 16 en 25 jaar te helpen aan werk of een andere vorm van dagbesteding en te adviseren bij het kiezen van de juiste studierichting. Direct vanaf de start was er veel belangstelling voor Work it!  
Socius trekt hierin samen op met IJmond Werkt!. Gebiedsmanager Bob Walter hierover: ‘We zijn er van overtuigd dat meedoen, op welke wijze dan ook, essentieel is voor het geluk van jongeren. Work it! is daarbinnen een mooi, aanvullend aanbod voor jongeren die een extra zetje nodig hebben.’ In 2018 zal ook de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie expertise inbrengen en werkgevers benaderen voor de speeddates. In dat jaar is ook de financiering actueel, omdat per maart de innovatiegelden stoppen waarmee Socius dit aanbod heeft ontwikkeld.

 

 
Ellen Zwolsman – Work it!
 
‘Wij zagen in ons werk jongeren die advies en ondersteuning nodig hadden bij het vinden van een baan of stageplek en bij het kiezen van de juiste opleiding. Jongeren die van school komen, met weinig zelfvertrouwen en die dit op eigen kracht niet kunnen. In onze regio konden zij, als ze geen uitkering hadden, nergens terecht. Dat was voor ons aanleiding om met Work it! te starten. Eerst hebben we heel veel instanties bezocht, samenwerkingspartners bevraagd en intern de trend beter in beeld gebracht. Met veel organisaties hebben we trouwens nog steeds contact omdat zij jongeren bij ons aanmelden.’ Aan het woord is maatschappelijk werker Ellen Zwolsman. Zij is nauw betrokken bij Work it! en vertelt er graag over. ‘Work it! bestaat uit vijf workshops, met telkens een ander onderwerp, zoals sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfvertrouwen, maar ook zelfstandig wonen en schuldenpreventie. Waar mogelijk proberen we het netwerk van de jongeren erbij te betrekken, want dat vergroot de kans op succes.’
Eén van de workshops bestaat uit speeddates. Daarin voeren de deelnemers drie of vier sollicitatiegesprekken met ondernemers uit de regio en krijgen daarop feedback. ‘Hier zijn zelfs al echte banen uit voortgekomen! Hoog op onze agenda staat het werven van nog meer locale ondernemers, want deze workshop is heel waardevol. Binnen Work it! werken we ook samen met onze sociaal raadslieden en met een trainingsacteur. Deze daagt de jongeren echt uit, heel leuk om te zien. Overigens doen we ook een individueel aanbod, op dit of een ander terrein. ‘Weet ons te vinden’, zeggen we altijd tegen de jongeren. We laten ze niet los.’
‘Na de zomer hebben we nog meer de samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen, om jongeren die in de loop van het jaar ontdekken dat de gekozen opleiding niet bij hun past een aanbod te kunnen doen. Ook zij kunnen inmiddels prima terecht bij Work it! Dus als je vraagt naar samenwerking: dat gebeurt binnen Work it! volop, zowel binnen als buiten Socius. We kunnen dit niet alleen. Door samenwerking met anderen wordt Work it! steeds beter.’
 

Lees verder

‘*’
‘Kwaliteitscertificaat behaald!’
‘Klanttevredenheid hoog’
‘We nemen ze mee op reis. En heel vaak eindigt die reis met een big smile.’
Comments are closed.