Voorwoord

Jaarbericht 2019
Voorwoord

Veel aandacht ging in 2019 uit naar de fusie met Welschap en de noodzakelijke bezuinigingen.  

Jaarbericht 2019
Fusie met Welschap

In november 2019 werd de bestuurlijke fusie tussen Socius en Welschap afgerond. Inmiddels zijn de ondersteunende diensten samengevoegd met als doel professionalisering van de stafcapaciteit. Verder is de fusie in eerste instantie vooral merkbaar in Heemskerk, waar medewerkers van beide organisatie in drie Wijkteams gaan werken. Kersten hierover: ‘Dit vraagt wel wat van de medewerkers. Het kost tijd om al die specialismen bij elkaar te laten groeien tot één team.’ Van der Neut en Kersten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor vijf stichtingen. In 2021 gaat de organisatie naar een eenhoofdig bestuur. Tilly Kersten, directeur-bestuurder van de WelschapSocius Groep, meent dat de meerwaarde van de fusie tussen Socius en Welschap voor de inwoners van Heemskerk het snelst merkbaar zal zijn. ‘In de nieuwe teams gaan we werken vanuit één visie en vanuit dezelfde kaders. We ondersteunen inwoners om het beste uit zichzelf te halen. Daar zijn die verschillende expertises heel belangrijk bij. In plaats van doorverwijzen naar een andere organisatie kun je er nu een collega bijhalen die de juiste expertise heeft voor deze vraag. Daardoor kunnen inwoners sneller ondersteund worden. Collega’s leren ook veel van elkaar. Vaak zijn er verschillende manieren om op een ondersteuningsvraag in te gaan. Hoe ‘gewoner’ de oplossing, hoe beter deze vaak is. Deze brede blik van medewerkers is in het belang van de inwoners.’ Van der Neut vult aan: ‘Voor de inwoners wordt het aanbod op het gebied van sociaal werk integraler dan ooit. Als een inwoner aanloopt tegen een formulier dat hij niet snapt en hij raakt in gesprek met een sociaal werker, dan wordt breder gekeken. Dan kan die inwoner gewezen worden op een activiteit in de wijk of maatschappelijk werk of groepswerk. Of de sociaal werker haalt er meteen even een collega erbij. Het is vooral voor de inwoners van belang dat breder gekeken wordt en dat een vraag integraal beantwoord wordt.’

 

‘Wat de fusie met Welschap betekent voor de burger? Op termijn worden de krachten gebundeld en krijgt de burger door intensievere samenwerking sneller op de juiste plek de juiste ondersteuning.’  Bart van der Neut

 

Fusie

 

 

‘We lopen op straat en halen daar de vragen op. Dat is echt preventief werken.’  Tilly Kersten

 

Financieel

Socius sloot het jaar 2018 af met een financieel tekort en ook de begroting voor 2019 liet een tekort zien. Dit maakte het noodzakelijk om te snijden in de personele bezetting, met wachtlijsten als gevolg. ‘Door de inzet van onze medewerkers hebben we de wachtlijsten weten te beperken, maar dat is ten koste gegaan van andere aspecten van onze organisatie. In feite dus een oplossing voor de korte termijn, want niet investeren in ontwikkeling van je organisatie en geen tijd uittrekken voor deskundigheidsbevordering breekt je een keer op,’ aldus Van der Neut.

 

Lees verder

 
Sneller op de juiste plek de juiste ondersteuning
Dankzij de inzet van medewerkers bleven de wachtlijsten beperkt
Comments are closed.