Zicht op Velsen

Jaarbericht 2016
Zicht op Velsen
Jaarbericht 2016

‘In Velsen gebeurde veel in 2016. Zo betrokken we samen met andere organisaties een nieuw pand aan Plein 1945. Verder is veel energie gestoken in het uitwerken van en verder vorm geven aan onze rol binnen de Sociaal Wijkteams in relatie tot de onze ‘backoffice’. En dat terwijl de vragen van cliënten complexer werden en een intensieve aanpak vergden. Daarbij gaan wij steeds meer uit van collectiviteit in ons aanbod en besteden we meer aandacht aan preventie. Het cursusaanbod en het Integraal Spreekuur zijn hiervan goede voorbeelden. Hard is ook gewerkt aan blended hulpverlening, onder andere door Two2Tango, een digitaal platform voor professionals en voor stellen die uit elkaar gaan of daarover twijfelen. Toch blijft het beroep op onze reguliere dienstverlening groot: de samenleving is nu eenmaal complex. Dat geldt vooral voor nieuwkomers en voor ouderen. Burgers moeten op ons kunnen rekenen.’ 

Antoine Boulanger, Gebiedsmanager Velsen

 

In ’t kort:

Bij statushouders en nieuwkomers zorgde de overgang naar zelfstandig wonen nogal eens voor (financiële) problemen. Het is wenselijk de samenwerking met betrokken partijen te verstevigen.

Nieuwe afspraken rondom Veilig Thuis Kennemerland  zorgden voor meer aanmeldingen bij Socius. Hierover zijn goede werkafspraken gemaakt.  

Voor een efficiënte hulpverlening is veel samengewerkt, zowel binnen de Sociaal Wijkteams en Plein 1945, als met een groot aantal andere partners. Het vermelden waard is de samenwerking met ‘huisgenoot’ VluchtelingenWerk. Ook is veel geïnvesteerd in de relatie met de Sociaal Wijkteams om te komen tot een goede op- en afschaling van benodigde zorg, zodat efficiënt gewerkt kan worden.

Maatschappelijk werk zag kans om, naast de reguliere werkzaamheden, het scheidingsspreekuur te continueren en daarnaast een financieel spreekuur aan het aanbod toe te voegen. Doel hiervan is komen tot een meer toegankelijke en laagdrempelige vorm van ondersteuning.

De Sociaal Raadslieden zagen meer cliënten en het aantal handelingen steeg explosief. Cliënten kwamen vaak met problemen die niet op zichzelf bleken te staan. Oorzaak is onder andere de toegenomen complexiteit van de samenleving, in combinatie met de zelfredzaamheid die van burgers wordt verwacht. Zij kregen verder veel financiële vragen (over inkomstenbelasting, bijstand en toeslagen) en veel aanvragen voor de Voedselbank.

De vrijwilligers van Financiële Administratie Thuis (FAT) hielpen 35 cliënten, ongeveer gelijk aan 2015. Het FAT is een goede aanvulling op de ondersteuning aan burgers die langdurig bijstand nodig hebben.

 

De digitalisering en complexiteit van de maatschappij zorgden voor 220 nieuwe cliënten bij de Formulierenbrigade. Vrijwilligers, aangemeld door IJmond Werkt, gingen onder begeleiding van Socius aan de slag als formulierenbrigadiers, en deden hiermee werkervaring op.

De deelname aan cursussen steeg. Cursussen vormen een efficiënte vorm van ondersteuning waarbij deelnemers elkaars zelfredzaamheid én netwerk vergroten. Een deel van de groepen gaat op eigen initiatief verder of is een bron van steun voor elkaar na afloop van de cursus.

Iets meer ouderen deden een beroep op Socius, maar de intensiteit van de ondersteuning nam sterk toe. Veel vragen van ouderen vloeiden voort uit de zelfredzaamheid die van burgers wordt verwacht, ook van kwetsbare ouderen. Ouderenadvies en mantelzorgondersteuning werkten in 2016 logischerwijs nauw samen.

 

Centrum Mantelzorg Velsen ondersteunde de volwassen en de jonge mantelzorger. Door de ‘dag van de mantelzorg’ en de ‘mantelzorgwaardering’ steeg het aantal mantelzorgers dat bekend is bij het Centrum sterk. Het aantal contacten met en over cliënten verdubbelde bijna. Ook het aantal jonge mantelzorgers dat ondersteund werd vanuit het Centrum steeg. Zij werden benaderd met op hun leeftijd afgestemde activiteiten en communicatiemiddelen.

De teamsamenstelling van het Jeugdmaatschappelijk werk veranderde in 2016. Medewerkers die het Jeugdmaatschappelijk Werk op- en uitbouwden zijn uitgevlogen en zetten hun deskundigheid nu elders in. Nieuwe en bevlogen medewerkers namen hun plek in en gingen aan de slag op de scholen.

Lees verder

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

‘Meer collectiviteit in het aanbod’
‘Vragen van cliënten complexer en vragen intensieve aanpak’
Comments are closed.