Beverwijk in beeld

Jaarbericht 2016
Beverwijk in beeld
Jaarbericht 2016

‘Een heel druk en heel goed jaar, met een aantal mooie nieuwe klussen, uitgevoerd samen met de gemeente en andere ketenpartners. Bijvoorbeeld de begeleiding van statushouders, samen met de Beverwijk. Wij staan statushouders bij, na hun komst naar Nederland en leggen uit hoe het werkt in Nederland, over regels en gebruiken, over financiële zaken, et cetera. Verder zagen we een enorme stijging van huiselijk geweld. Met veel kunst- en vliegwerk hebben we onze klanten kunnen helpen. Ook het aantal burgers met problematische schulden steeg. We hebben actief bijgedragen aan de  beleidsregels rondom schuldhulpverlening van de IJmond-gemeenten. Daarmee gaan we in 2017 verder. Dat moet ertoe leiden dat we meer burgers met schulden beter kunnen helpen.’

Bob Walter, Gebiedsmanager Beverwijk

 

In ’t kort:

2016 liet een forse toename zien van het aantal trajecten Maatschappelijk Werk, onder andere door aanmeldingen waarbij huiselijk geweld de hoofdproblematiek is. Hierin is goed samengewerkt met Veilig Thuis Kennemerland. Cases huiselijk geweld krijgen met het oog op de urgentie en grote risico’s voorrang waardoor doorlooptijden en wachttijden voor hulpverlening aan andere cliënten stijgen. De toename van huiselijk geweld zorgde ook voor meer vragen rondom huisvesting.

De gemeente Beverwijk verwees 27 burgers vanwege problematische schulden. Daarnaast was er ook een grote instroom binnen Maatschappelijk Werk inzake niet problematische schulden of schulden die niet via een minnelijke of WSNP-regeling konden worden opgelost. Soms was schuldstabilisatie het enig haalbare doel.

Er meldden zich 665 burgers op de spreekuren van de Sociaal Raadslieden terwijl 178 burgers werden geholpen via het Integraal Loket. Daar kijken de Sociaal Raadsvrouw en Maatschappelijk Werker naar de eigen kracht van de cliënt en de informele ondersteuning in het netwerk en geven informatie en advies. Hierdoor zijn minder lange trajecten nodig en kunnen burgers vaak zelf weer verder zonder hulp.

Sociaal Raadslieden kregen veel vragen rondom aan belasting gerelateerde zaken, zoals toeslagen en inkomstenbelasting. De Sociaal Raadslieden zijn door de Belastingdienst erkende intermediairs. Goed contact kwam tot stand tussen Sociaal Raadslieden en Sociaal Teams inzake ‘wie doet wat’.

Veel statushouders en nieuwkomers kwamen bij de Sociaal Raadslieden, soms met problematische schulden. Preventie – tijdige informatie – zou dit moeten voorkomen. Samen met Inova, Welzijn Beverwijk, IJmond Werkt en de gemeente Beverwijk stelt Socius een oriëntatieprogramma op voor statushouders, waarin aandacht voor wet- en regelgeving in Nederland, omgaan met een budget en rekeningen, en wat instanties van burgers verwachten. Een goed voorbeeld van preventief werken met de doelgroep.

Probleemgebieden bij ouderen waren vooral psychische gezondheidsproblemen en huisvesting. De Ouderenadviseurs zagen ook vaak huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Door afbouw van voorzieningen in de tweede lijn zal dit toenemen, zo is de verwachting. Binnen de keten is samenwerking gezocht om de ondersteuning van ouderen te verbeteren. Steeds meer ouderen blijven (te lang) zelfstandig wonen. Het ontbreken van een netwerk en hiaten in de ondersteuning door vrijwilligers dragen hier in negatieve zin aan bij. De Ouderenadviseurs werkten nauw samen met de Sociaal Teams in Beverwijk. De preventieve huisbezoeken door vrijwilligers leverden veel waardevolle informatie op en hadden een belangrijke signaalfunctie.

 

Vrijwilligers van Financiële Administratie Thuis (FAT) hielpen mensen preventief én bij schulden. Sinds 2015 helpen zij ook mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Hierin wordt samengewerkt met MEE & de Wering. In 2016 kwam er ook een aantal aanmeldingen binnen van mensen met bewindvoering die dat zelf moeten gaan betalen. Het FAT kan helpen de kosten voor bewindvoering in te dammen.

Vaker werd doorverwezen naar een cursus, soms om snel ondersteuning in te zetten, maar vaak ook omdat dit de voorkeur heeft boven een individueel traject. Samen met MEE & de Wering heeft Socius belangstellenden en ketenpartners kennis laten maken met de kracht van het cursusaanbod. Het aantal cursisten in 2016 bedroeg 43, tegenover 18 in 2015.

Algemeen: er waren meer complexe trajecten, niet alleen veroorzaakt door de aard van de vragen, maar door persoonskenmerken van de cliënt. Vooral het niet spreken van de Nederlandse taal en financiële problemen met stress en risico op crises als gevolg, deden zich voor. Steeds vaker ook was er sprake een combinatie van psychiatrie en criminaliteit.

BewarenBewaren

Lees verder 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

‘Wij zagen een sterke stijging van huiselijk geweld’
‘Ook het aantal burgers met problematische schulden steeg’
Comments are closed.