Socius, de organisatie

Jaarbericht 2019
Socius, de organisatie

Actueel in 2019 waren zaken als preventie, kwaliteit en het nieuwe registratiesysteem. Daarnaast was er veel aandacht voor de doorontwikkeling van de Wijkteams en voor de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis Kennemerland en de gevolgen voor het aantal aanvragen bij Socius.

Jaarbericht 2019
Preventie versterken

Alle gemeenten zoeken naar versterking van preventie. ‘En daarin hebben zowel Socius als Welschap een belangrijke rol te vervullen. Welschap vooral vooraan, bij het wijkcontact en de activiteiten, en Socius wat meer in de lijn. Maar ook dan pakken we het preventief op, gericht op het zelfredzaam maken van burgers en het voorkomen van herhaling van vraagstukken. Dat vind je vooral terug in onze manier van werken; oplossings- en netwerkgericht, outreachtend, met een brede inzet van het groepswerk en burgers bij elkaar rond een thema of vraag. Het verbinden van mensen, daar draait het om,’ aldus directeur-bestuurder Van der Neut.
 

‘We lopen op straat en halen daar de vragen op. Dat is echt preventief werken.’ Tilly Kersten

 

Doorontwikkeling Wijkteams

Alle gemeenten houden zich bezig met doorontwikkeling van de Wijkteams. Alhoewel elke gemeente een eigen plan trekt, staat een aantal items centraal: meer achter het Wijkteam samenbrengen, de gewenste grootte van een Wijkteam, onderscheid tussen Wijkteam en backoffice en optimaal aandacht voor preventie in de wijken.

 

Kwaliteit

Sinds 2018 heeft Socius het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. In 2020 vindt her-certificering plaats. In 2019 is een omslag gemaakt in het denken over en werken aan kwaliteit. Van der Neut hierover: ‘Tot voor kort voelde een kleine groep medewerkers zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening, terwijl we juist willen dat kwaliteit een ieders verantwoordelijkheid is. Die omslag hebben we in 2019 kunnen maken door de vakgroepen verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van de werkprocessen. Zij formuleren de gewenste kwaliteit en bedenken hoe die kwaliteit te meten. Het heeft even stilgeleggen door het vertrek van twee managers, maar in 2020 gaan we hier zeker mee door.’ Als onderdeel van de certificering zijn alle sociaal werkers verplicht geregistreerd bij het Registerplein of het SKJ.

 

 

Medewerkers en vrijwilligers

Met name de noodzakelijke bezuinigingen vroegen veel van de medewerkers. ‘Het groeiend aantal complexer wordende vragen van cliënten moest beantwoord worden met minder capaciteit. Dat trok een grote wissel op de medewerkers. Ik heb respect voor de manier waarop ze hiermee zijn omgegaan,’ aldus Van der Neut.
 
Socius kan een beroep doen op een grote groep vrijwilligers, 85 in totaal. Zij zijn actief in bijvoorbeeld Home-Start, de Financiële Administratie Thuis en de preventieve huisbezoeken. Vrijwilligers worden voorafgaand aan hun inzet getraind, afhankelijk van de aard van hun inzet. Alle vrijwilligers hebben een VOG.
De Jeugd- en Gezinscoaches Heerhugowaard zijn sinds medio 2019 onderdeel van MET Socius Heerhugowaard, met Socius als werkgever van de Jeugd- en Gezinscoaches.

                 

 

Medewerkers Socius 2018 2019
Aantal medewerkers  83 68*
Aantal arbeidsplaatsen 60,2  51,6
Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)  7,7%    7,1%

*Deze daling was deels het gevolg van het beleid om de personele bezetting in verhouding te brengen met de beschikbare subsidies. Aan het einde van het jaar ontstond er door vertrek van enkele medewerkers weer vacatureruimte.
 

 

Medewerkers MET Socius Heerhugowaard 2018 2019
Aantal medewerkers  19 19
Aantal arbeidsplaatsen 13,4  12,7
Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)  5%   12%

 

MET Socius Heerhugowaard J&G coaches 2019
Aantal medewerkers  20
Aantal arbeidsplaatsen 16,6
Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)  4,4% 

 

Home-Start

De vrijwilligers van Home-Start ondersteunen ouders bij hun vragen over de opvoeding. Ze bieden praktische opvoedhulp en een luisterend oor in gezinnen met jonge kinderen (0-8 jaar) zodat ouders er niet alleen voor staan.In 2019 maakten 14 gezinnen van dit aanbod gebruik. De visitatie vanuit de landelijke organisatie was positief en de licentie wordt gecontinueerd. In 2020 wordt ingezet op de een betere verbinding met verwijzers en netwerkpartners en op de werving van vrijwilligers. 

 

Veilig Thuis Kennemerland

Als uitvloeisel van landelijk beleid paste Veilig Thuis Kennemerland haar procedures en werkwijzen aan. Dit leidde tot een nauwere samenwerking en tot een groei in het aantal aanmeldingen bij Socius. In totaal ontving Socius 197 meldingen. Met name bij het maatschappelijk werk liepen daardoor de wachtlijsten op. Verwacht wordt dat deze trend zal doorzetten.  

 

Registratie

In oktober 2019 is een nieuwe versie van het registratieprogramma in gebruik genomen. In deze nieuwe versie ontstaat een betere zicht op de resultaten van de hulpverlening van Socius en de samenhang tussen de diverse soorten hulpverlening. Verder wordt het mogelijk online tools te gebruiken en te integreren in het cliëntdossier. Op termijn krijgen de cliënten digitaal inzicht in het eigen dossier.  

 

Two2Tango

Socius maakt deel uit van een koplopersgroep die het platform Two2Tango een bredere inhoud gaat geven, door andere thema’s toe te voegen, naast de bestaande zoals relatie en echtscheiding. In 2019 is gewerkt aan de doorontwikkeling van het digitale platform Two2Tango dat veel kansen biedt voor blended werken.

two2tango

 

 

Raad van Toezicht (RvT)

Naast de vaststelling van de begroting en jaarrekening besprak de RvT de prestaties van de organisatie per kwartaal aan de hand van financiële, personele en productiegegevens. Veel aandacht is uitgegaan naar de bezuinigingen en de fusie met Welschap. 

 

Samenstelling RvT Socius  
Mevr. drs. M.A. van Lunenburg voorzitter tot 1 juni 2019
Dhr. S.W. Niesten RA lid
Dhr. H. Veger   lid, voorzitter vanaf 1 juni 2019
Mevr. M. van Tunen- Geldermans  lid
Dhr. dr. R.W. Jansen lid

 

Samenstelling RvT Socius
(per 1 november 2019, na fusie met Welschap)
 
Dhr. H. Veger  voorzitter
Dhr. J. W. Dekker vice voorzitter
Mevr. M. van Tunen-Geldermans lid
Mevr. E.S. Grimminck  lid
Dhr. D.G. Visser lid

 

Ondernemingsraad (OR)

De OR hield zich in 2019 intensief bezig met de voorgenomen fusie met Welschap en de bezuinigingsronde. De personele aspecten van Socius waren ook in 2019 bij hen in goede handen.

Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2019  
Leandra Marchal  voorzitter
Frans van Vondelen lid
Canan Calisir  lid
Debby Mettes  vice voorzitter
Marjanne Hoebe secretaris

 

ANBI-status

Socius heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij Socius als vrijwilliger aan de slag willen. Socius heeft daarom de ANBI-status aangevraagd en gekregen en voldoet dus aan alle verplichtingen die de ANBI-status met zich meebrengt. RSIN fiscaal nummer: 8096.43.443

 

Aanbod

 • Maatschappelijk werk, zowel individueel, als voor gezinnen en groepen
 • Schuldhulpverlening
 • Preventie van huisuitzettingen
 • Sociaal juridische dienstverlening
 • Ouderenadvisering
 • Jeugdmaatschappelijk werk
 • Home-Start
 • Work It!
 • Formulierenbrigade
 • Financiële Administratie Thuis
 • Huisbezoekprojecten voor ouderen
 • Psychosociale opvang bij rampen
 • Huiselijk Geweld
 • Echtscheiding (Two2Tango)

 

 

Cijfers

 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

2019

2018

Baten

4.121.052

4.212.831

Lasten

4.231.595

4.348.987

Personeelskosten

3.446.351

3.617.010

Overige kosten

785.244

731.978

Reserves

736.409

874.411

 

 

 

Naar 2020

Veel aandacht zal in 2020 uitgaan naar het fusietraject, naar integraal werken en naar preventie, met een bijzondere positie voor Heemskerk, waar ook de vorming van teams aan de orde is. Verder staan kwaliteit en her-certificering op de agenda, net als harmonisatie van personele regelingen, en het samenvoegen van OR-en. ‘Vraagstuk voor ons is: Hoe gaan we tijdens en na de coronacrisis ons werk doen? Veel kan telefonisch, maar we kunnen in ons werk niet zonder persoonlijk contact. We moeten onze locaties dus zo inrichten dat persoonlijk contact weer mogelijk wordt. En het groepswerk moet zo snel mogelijk weer van start, op welke manier dan ook, want juist daarmee bereiken we veel in preventieve zin.’ Aldus Van der Neut.

 

 

Terug naar het begin

 

 
Het verbinden van mensen, daar draait het om
Kwaliteit is een ieders verantwoordelijkheid
Groot aantal vrijwilligers actief bij Socius
Wij ondersteunen mensen die dat nodig hebben en daarin doen wij wat nodig is om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken
Comments are closed.