De gemeenten in 2018

Jaarbericht 2018
De gemeenten in 2018
Jaarbericht 2018

De ontwikkelingen binnen de gemeenten in het werkgebied van Socius komen op een aantal punten overeen. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste nieuwsfeiten uit het jaar 2018.

 

Beverwijk
 

 

 • Het Inloopspreekuur Geldzaken bleek effectief. Hierbij doen twee professionals, van Sociaal.nl en Socius, het eerste gesprek. Vaak is  een lid van het Sociaal Team aanwezig. De preventieve werking van dit spreekuur zorgde ervoor dat het aantal reguliere trajecten schuldhulpverlening in 2018 niet steeg. Door het Inloopspreekuur kreeg de samenwerking binnen de keten een boost: de lijnen tussen de organisaties die actief zijn op het gebied van financiën werden aanzienlijk korter. De nieuwe werkwijze zorgde voor rust bij klanten, in een periode van veel stress.
 • Het Integraal Loket ontving ruim 700 inwoners, vooral met psychosociale problemen en (beginnende) materiële problemen. Zij kregen informatie en advies van een sociaal raadsvrouw én een maatschappelijk werker. Hierdoor waren minder lange trajecten nodig en in veel gevallen kon zelfs volstaan worden met een bezoek aan het Integraal Loket.
 • Binnen het maatschappelijk werk steeg het aantal korte contacten fors naar 480. Dit komt voor een deel op het conto van het Inloopspreekuur Geldzaken en het Integraal Loket. Ook het aantal trajecten steeg ten opzichte van 2017. Hierdoor kwam de personele capaciteit onder druk te staan. Bij 1 op de 4 cases was er sprake van problemen op meerdere leefgebieden. Trajecten duurden vaak langer omdat het meer tijd kostte om inwoners te motiveren tot het aanvaarden van hulp. Bij taalachterstanden, wat vaak voorkwam, zijn trajecten intensiever omdat de zelfredzaamheden van deze klanten minder is. De meeste vragen betroffen financiën, schulden, huisvesting en huiselijk geweld. Met name de heftige cases vanuit Veilig Thuis Kennemerland verhouden zich slecht tot wachttijden. Zie Veilig Thuis Kennemerland.
 • Het aantal klanten dat zich aanmeldde bij de sociaal raadslieden was nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. De meest problemen betroffen belastingen, sociale zekerheid, en zorg en welzijn. Door het Inloopspreekuur Geldzaken daalde het aantal vragen rondom schulden licht. Om de juiste balans te vinden tussen het vanuit het Sociaal Team oppakken van vragen of opschalen naar de sociaal raadslieden was een sociaal raadslid wekelijks aanwezig bij de Sociaal Teams. De interventies van de sociaal raadslieden waren in 2018 meer dan voorheen gericht om het zelfredzaam maken van burgers. Steeds meer nieuwkomers en statushouders bezochten de spreekuren van de sociaal raadslieden, vaak met al problematische schulden.
 • De ouderenadviseurs zagen net zoveel klanten als het jaar daarvoor. De problemen lagen vooral op het gebied van huisvesting en psychische gezondheid. Veel vragen kwamen er van mantelzorgers over dementie bij hun partner, terwijl ook financiële uitbuiting vaak onderwerp van gesprek was.
 • Het aantal aanmeldingen voor ondersteuning van FAT-vrijwilligers (Financiële Administratie Thuis) rondom het voeren van een financiële administratie daalde licht, terwijl de duur van de ondersteuning toenam. Dit duidt op een grotere complexiteit, waarin psychiatrie en laaggeletterdheid een rol spelen.
 • Nieuw is FAT-SHV. Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers komen in actie bij klanten met problematische schulden. Zij zijn daarmee een alternatief voor bewindvoering of zorgen voor een goed proces na afloop van bewindvoering/budgetbeheer. In 2018 zijn 33 inwoners aangemeld voor een FAT-SHV interventie, een hoog aantal voor een nieuwe dienst. Deze vrijwilligers hebben meer contacten met en over cliënten dan de reguliere FAT-vrijwilligers omdat de situaties waarmee zij te maken hebben complex en crisisgevoelig zijn. De werving en opleiding van vrijwilligers voor FAT-SHV vergde veel tijd. Lees het interview met Mark Schotel.
 • Binnen een breed programma van Welzijn Beverwijk, IJmond werkt!, Inova en de gemeente Beverwijk gaf Socius voorlichting aan groepen statushouders. Doel van de voorlichting was informatief en preventief. Bovendien wisten deelnemers Socius na de training goed te vinden bij vragen of problemen.
 • De jeugdmaatschappelijk werkers waren actief binnen het primair onderwijs in Beverwijk. Een stevige basis is gelegd voor een goede samenwerking met korte lijnen binnen het jeugdteam. Mede door die goed functionerende jeugdteams steeg het aantal aanmeldingen ten opzichte van het jaar daarvoor. Door extra financiering kon een wachtlijst voorkomen worden. Vooral gedragsproblemen en (getuige van) huiselijk geweld werden vaak gemeld. Hulp aan jeugd van 12 tot 23 jaar – zie elders 
 • De relatie met de Sociaal Teams in Beverwijk was goed. Op consultbasis waren de sociaal raadslieden en ouderenadviseurs aanwezig bij het casusoverleg of de spreekuren.
 
Castricum
 

 

 • In 2018 ging veel aandacht uit naar mensen met schulden. Binnen die keten werd nog meer dan voorheen de samenwerking gezocht. Een waardevolle dienst is het Inloopspreekuur Geldzaken, waarin Socius en Sociaal.nl samenwerken en vooral preventief aan de slag zijn. Vaak hebben burgers problemen op meerdere leefgebieden, problemen die samenhang met elkaar vertonen. Dan is samenwerking binnen de keten van groot belang. Mede door dit spreekuur nam het aantal korte vragen over financiën toe en het aantal intensieve trajecten schuldhulpverlening af. Ook het aantal aanvragen voor de Voedselbank nam door het Inloopspreekuur af.
 • In een aantal gevallen kon door snelle interventie huisuitzetting voorkomen worden, dankzij de goede samenwerking met de woningbouwverenigingen.
 • Begin 2018 werd de samenwerking tussen de drie Sociaal Teams en de sociaal raadslieden steviger door deelname aan het casuïstiekoverleg. Hierdoor kwam de klant en zijn vraag nog beter in beeld, werd de inzet nauwkeuriger en kwam het sneller tot een goede oplossing.
 • Socius nam in 2018 deel aan de werkgroep ‘Ideaal ouder worden in Castricum’, een initiatief van Castricumse organisaties die te maken hebben met ouderen. Doel is in Castricum ontmoetingen voor ouderen tot stand te brengen. Tot dit initiatief werd besloten vanwege de groeiende eenzaamheid en psychogeriatrische problematiek onder Castricumse ouderen. Inmiddels zijn er al heel goede initiatieven, zoals de koffieochtenden in de wijkcentra, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen steunen.
 • Bij de sociaal raadslieden steeg het gemiddeld aantal persoonlijke contacten per klant. Dat kwam mede doordat meer dan voorheen ingezet werd op de zelfredzaamheid van de klanten, wat meer tijd vergde. Veel vragen gingen over belastingen/inkomen en zorg/welzijn. De formatie sociaal raadslieden is met de komst van het Inloopspreekuur Geldzaken uitgebreid. De sociaal raadsvrouw is met ingang van 2018 vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en organisaties voor vrijwilligers in Castricum en Uitgeest.
 • Het maatschappelijk werk had iets minder aanmeldingen dan in de jaren daarvoor. Wel steeg het aantal korte contacten. De maatschappelijk werkers zetten vooral methodieken in die de zelfredzaamheid bevorderen om daarmee te voorkomen dat intensievere vormen van ondersteuning nodig zijn. Veel aanvragen kwamen binnen via het Inloopspreekuur Geldzaken. Daarbij ging het om het vinden van de (psychosociale) oorzaak van financiële problemen en werd ingezet op gedragsverandering. Ook bij cases preventie huisuitzetting werd vaak het maatschappelijk werk betrokken.
 • Het Integraal Loket, waarin sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers samenwerken, bleek ook in 2018 heel efficiënt. Het is een laagdrempelige en efficiënte vorm van dienstverlening: bezoekers hadden vaak aan één gesprek genoeg.
 • Het aantal vragen inzake woonurgentie nam toe, wat vooral te maken had met het groeiend aantal echtscheidingen. Samen met de klanten kijkt Socius of zaken rondom huisvesting goed geregeld zijn en vaak adviseert men ook het gebruik van Two2Tango, met als doel om mensen zo lang mogelijk op goede voet samen te laten leven.
 • Na beëindiging van de ondersteuning door Vluchtelingenwerk kwamen veel statushouders met vragen bij Socius, vragen op allerlei gebieden, zoals financiën, het vinden van werk en relatiebeëindiging.
 • Een grote groep vrijwilligers was in 2018 op verschillende fronten actief in Castricum. Zij kregen een training op maat, om hun kennis en vaardigheden te verhogen en meer rendement uit hun inzet te halen en zo mogelijk professionele inzet te voorkomen. Socius werkte hierin nauw samen met Stichting Welzijn Castricum.

 

‘Preventie is van groot belang binnen het werk van Socius. Met preventie proberen we te voorkomen dat een klant in een situatie komt waarin hij de grip verliest en een probleem ontstaat. Wij reiken de klant de juiste instrumenten aan om dat te voorkomen.’

Zita Onderwijzer, gebiedsmanager a.i., standplaats Castricum

 

 
Heemskerk
 

 

 • Voor vrijwel alle diensten van Socius nam de vraag zowel in omvang als in aantal toe. Vaak betrof een hulpvraag meerdere leefgebieden. Het merendeel van de hulpvragers kwam bij Socius op eigen initiatief. Socius richtte de focus vooral op een integrale aanpak, zowel binnen Socius als met ketenpartners.
 • Socius Heemskerk zag meer burgers die naast de problemen waarvoor zij komen vaker persoonskenmerken hebben die het aanpakken van de problemen bemoeilijkt. Voorbeelden hiervan zijn mensen met psychiatrische problemen, achterstand in digitale vaardigheden of taalachterstand. Dit maakte de hulpvragen complexer.
 • Actueel in 2018 was de doorontwikkeling van de Sociaal Teams met specifieke aandacht voor de toegang tot hulpverlening. In 2018 is het Zorgnetwerk Heemskerk geïntegreerd binnen de Sociaal Teams.
 • Wat betreft de trajecten schuldhulpverlening willen de gemeenten meer de regie en overzicht op wat er in Heemskerk speelt op het gebied van armoede en schulden, met behoud van de expertise, kennis en kunde van professionals als de sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers. Doel hiervan is de benodigde hulpverlening zo snel mogelijk te starten. Dat betekent dat de routing in 2019 anders gaat lopen.
 • Bij de sociaal raadslieden nam het aantal vragen van klanten toe, door hun deelname aan het Integraal Loket en door hun betrokkenheid bij de Sociaal Teams. De sociaal raadslieden zagen vooral klanten met vragen over belastingen en sociale zekerheid. Opvallend was dat veel klanten minder zelfredzaam bleken op digitaal gebied: digitalisering botst dus met de inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid. Socius besprak dit regelmatig met onder andere de gemeenten die steeds meer digitaliseren, waardoor deze groep inwoners verder op achterstand komt te staan. Het aantal contacten met partners als de Belastingdienst, de gemeenten en de Sociaal Teams steeg sterk. Daarnaast deden collegae, leden van de Sociaal Teams en netwerkpartners veelvuldig een beroep op de juridische kennis van de sociaal raadslieden.
 • Binnen het jeugdmaatschappelijk werk was het creëren van een doorgaande lijn van lichte/preventieve ondersteuning tot en met intensieve ondersteuning bij complexe problematiek aan de orde. Door de samenwerking tussen jeugdteams en onderwijs te versterken kon tijdige en passende hulp ingezet worden. Veel vragen betroffen pesten en problemen thuis (onder andere door (echt)scheidingen). Het aantal aanmeldingen vanuit de scholen steeg flink ten opzichte van het jaar daarvoor, mede dankzij de korte lijnen tussen de scholen en de jeugdteams. Nieuw zijn de (opvoed)spreekuren op sommige scholen. Ook in 2018 vond een aantal trainingen plaats rondom sociale vaardigheden en trainingen voor kinderen in echtscheidingssituaties. De vraag om hulp aan jongeren tussen 12 en 23 jaar nam fors toe en overschreed de mogelijkheden. Ook de extra middelen werden geheel benut.
 • In de eerste helft van 2018 konden jongeren uit Heemskerk nog deelnemen aan Work it!, maar door het ontbreken van financiën behoren de vijf workshops niet langer tot het aanbod.
 • In voorgaande jaren zagen de ouderenadviseurs minder klanten, maar in 2018 steeg het aantal klanten weer. Ook was er een toename van het aantal persoonlijke contacten met en over klanten zichtbaar. Veel ouderen kwamen op eigen initiatief, vooral met vragen over financiën en welzijn. De themabijeenkomsten met onderwerpen als Wmo en belastingen werden goed bezocht.
 • Het aantal aanmeldingen bij de maatschappelijk werkers steeg explosief en zorgde voor een wachtlijst en een hoge werkdruk. Veel vragen betroffen financiën, waren relatie-gerelateerd of gingen over huiselijk geweld. Zie ook Veilig Thuis Kennemerland
 • De samenwerking met Welschap was inspirerend. Besproken is waar het aanbod van Socius en Welschap elkaar raakt en kan versterken. De thema’s eenzaamheid en armoede bijvoorbeeld, vragen inzet op verschillende vlakken en lenen zich dus goed voor een integrale aanpak.
 • Binnen de Gezondheidsraad Heemskerk organiseerden vrijwilligers workshops voor inwoners die hun leefstijl willen veranderen en daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De begeleiding van de succesvolle Gezondheidsraad werd opgepakt samen met Welschap.

    

   ‘Bij ons werken bevlogen professionals die met passie voor hun vak hun werk doen en van daaruit meewerken en meedenken aan alle ontwikkelingen die zich binnen Heemskerk voordoen, zoals de toegang tot en doorontwikkeling van de Sociaal Teams. Daarnaast moet de winkel ook gewoon open blijven, bij een ongekend hoog aantal aanmeldingen. Dat verdient respect.’

   Lisa Philips, gebiedsmanager, standplaats Heemskerk  

    
   Heerhugowaard – MET Welzijn
    

    

   • MET Welzijn levert diensten in Heerhugowaard en doet dat binnen vijf beleidsvelden: samenlevingsversterking, jeugdwelzijnswerk, veiligheid, kwetsbare groepen (inclusief mantelzorgers) en cliëntondersteuning. Uitgangspunten van MET zijn motiveren, verbinden en eigen kracht. MET zet individuele en groepsgewijze ondersteuning in, totdat de burgers weer zelf verder kunnen of verbonden zijn aan een lokaal initiatief.
   • De gemeente Heerhugowaard heeft in 2018 besloten het contract met MET Heerhugowaard met drie jaar te verlengen.
   • Aanvullend op mantelzorgondersteuning kreeg het project Zorgmaatjes verder vorm. Hierbij worden vrijwilligers gekoppeld aan een zorgvrager, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Al in de opstartfase bleek dit aan een vraag te voldoen. Het vermelden waard is ook de Dag van de Mantelzorg, waarmee meer mantelzorgers werden bereikt dan het jaar daarvoor: bijna 150 mantelzorgers namen deel aan de verschillende activiteiten, verdeeld over de dag.
   • Met de aanwezigheid op straat en in openbare gebouwen zoals dienstencentra zijn de medewerkers van MET goed bereikbaar. Zij worden veel aangesproken door burgers, met een grote variëteit aan vragen. De herkenbare groene bedrijfskleding van alle medewerkers draagt hieraan bij. Waar mogelijk worden burgers verwezen naar bestaande initiatieven. 
   • Veel tijd is gestoken in het ondersteunen van groepen bewoners die zich actief in willen zetten voor de wijk. Hierin werd vrijwel altijd samenwerking gezocht met bedrijven en organisaties in Heerhugowaard. Zo beheert MET de website waarop alle mogelijkheden voor vrijwillige inzet in Heerhugowaard te vinden zijn, inclusief de vacatures.
   • Sinds begin 2018 is Socius ook werkgever van de jeugd- en gezinscoaches in Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard is inhoudelijk verantwoordelijk en stuurt ook het team aan, maar de samenwerking is aangegaan vanuit de deskundigheid van Socius, ook in samenwerking met de MET-teams en vooral gericht op preventie. Bij de jeugd- en gezinscoaches kan men terecht met vragen over de ontwikkeling en opvoeding van een kind, over opgroeien en de gezondheid, geld of schulden, vrijetijdsbesteding, drank- en drugsgebruik, verslavingen en over de relatie tussen ouders/opvoeders en kinderen. De samenwerking tussen de MET-teams en de jeugd- en gezinscoaches krijgt in 2019 verder vorm.
   • Ook in 2018 werd in beeld gebracht waar jongeren ‘rondhangen’ in de wijk en waar ze zorgen voor overlast. Hierover vond regelmatig contact plaats met politie en wijkbewoners.
   • MET ondersteunde in 2018 meer kwetsbare burgers, die veelal vragen hadden over financiën, sociale relaties en wonen. Het gaat hierbij met name om ouderen en burgers met een beperking. Vrijwilligers bezochten alle burgers van 80 jaar en ouder. Waar nodig werden kwetsbare burgers bekend gemaakt met activiteiten in de wijk, die veelal tot doel hebben eenzaamheid te verdrijven. Met datzelfde doel worden kwetsbare ouderen aan elkaar gekoppeld.

    

   ‘Preventie is een van de speerpunten binnen ons dagelijks werk: signaleren en escalatie voorkomen. Dat doen we binnen MET Heerhugowaard én met onze ketenpartners.’ 

   Shannon Beekman, maatschappelijk werker MET Heerhugowaard.

    
   Uitgeest
    

    

   • In Uitgeest ging in 2018 het Inloopspreekuur Geldzaken van start, bemenst door een schuldhulpverlener, een sociaal raadslid en een maatschappelijk werker en met korte lijnen naar het Sociaal Team. Vanaf het begin was er veel belangstelling voor dit spreekuur. De integrale aanpak werkt drempelverlagend, zo bleek in de praktijk. Daardoor was er eerder zicht op problematische schulden en daalde het aantal aanvragen voor schuldverlening licht.
   • Ook de samenwerking met Kennemer Wonen was goed en wierp vruchten af. Vroegtijdige aanmelding van mensen met huurschulden leidde tot minder huisuitzettingen.
   • Bij het maatschappelijk werk steeg het aantal aanmeldingen licht, met vooral problemen van financiële aard en problemen rondom scheidingen.
   • De integrale aanpak via het Integraal Loket door een sociaal raadsvrouw en een maatschappelijk werker zorgde voor minder lange trajecten. Binnen het Integraal Loket lag het accent op het stimuleren van de eigen kracht en informele ondersteuning vanuit het netwerk. Bezoekers aan het Loket hadden vooral psychosociale problemen en (beginnende) materiële problemen. Verder was relatiebeëindiging en echtscheiding regelmatig onderwerp van gesprek. De meeste bezoekers waren afkomstig uit Nederland, terwijl het in de andere gemeenten waar Socius actief is juist vaak anderstaligen waren. Kenmerkend is wel dat inwoners van Uitgeest relatief lang wachten met het zoeken van hulp bij hun problemen.
   • Het aantal klanten dat een beroep deed op de diensten van de sociaal raadslieden nam iets toe, net als het aantal contacten per klant. Het aantal contactmomenten op het Integraal Loket werd beperkt omdat er onvoldoende tijd was voor persoonlijke vervolgafspraken door de sociaal raadslieden. Juist die persoonlijke afspraken zijn belangrijk als het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Problemen betroffen vooral belastingen en sociale zekerheid. Het aantal aanvragen voor de Voedselbank steeg tegen het einde van 2018 weer licht. Aangezien financieel kwetsbare inwoners goed de weg weten te vinden naar de sociaal raadslieden liggen hier kansen voor verdere samenwerking met het Sociaal Team.
   • De jeugdmaatschappelijk werkers die zich bezighouden met zorg mijdende jeugd tussen 12 en 23 jaar hadden in 2018 contact met 12 jongeren, met een gemiddelde leeftijd van 15,6 jaar. Financiering was er voor slechts 7 trajecten. Van de 10 nieuwe aanmeldingen werden er 8 positief afgesloten en in 2 situaties bleef de situatie onveranderd. De gemiddelde leeftijd lag laag ten opzichte van de andere gemeenten in het werkgebied van Socius, die op 18 jaar lag. Dat kan wellicht verklaard worden door het dorpse karakter van Uitgeest waardoor afwijkend gedrag van jongeren eerder opvalt.

    

   ‘Wat we op het gebied van preventie doen? Alles, of in ieder geval heel veel van wat wij doen is preventie!”

   Bob Walter, gebiedsmanager, standplaats Uitgeest

    
   Velsen
    

    

   • Het maatschappelijk werk liet aanvankelijk een daling zien in het aantal vragen van klanten. De nieuwe afspraken met Veilig Thuis Kennemerland en de inspanningen op het gebied van PR deden in de tweede helft van 2018 het aantal vragen weer sterk stijgen. Helder werd dat de behoeft aan online dienstverlening toenam. Dit was aanleiding om te investeren in online dienstverlening, onder andere via Two2Tango.
   • Terwijl het aantal mensen met financiële problemen steeg, nam de vraag naar schuldhulpverlening af. Samen met de gemeente Velsen heeft Socius onderzocht hoe de vindbaarheid van de diensten op dit gebied te vergroten zodat mensen eerder de stap naar hulpverlening zetten, nog voordat ze in de problemen komen.
   • De samenwerking binnen de jeugdteams, met GGD en CJG, is verder doorontwikkeld en bleek heel succesvol. Inmiddels weten de scholen de jeugdteams goed te vinden, waardoor het aantal aanmeldingen steeg met 30%. Toetsing van de keten van jeugdhulp, zoals de gemeenten Velsen voorstelt, juicht Socius toe omdat die toetsing helder zal maken of de aanwas van zaken bij de jeugdmaatschappelijk werkers terecht is en welke investeringen dit vergt. De jeugdmaatschappelijk werkers kregen steeds vaker vragen rondom enige vorm van rouw. Om die reden volgden zij een training over dit onderwerp. Omdat er vanuit de Sociaal Wijkteams relatief weinig doorverwezen werd naar de jeugdteams wordt in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking. Veel meldingen in het basisonderwijs betroffen sociale vaardigheden en weerbaarheid en in het voortgezet onderwijs kwam faalangst relatief vaak naar voren. De vraag naar hulpverlening aan jongeren die ouder zijn dan 12 jaar steeg sterk. In 2018 is dit geïntegreerd binnen de jeugdteams.
   • Bij de ouderenadviseurs was de vraag stabiel. Deze veranderde wel van aard: zo was huisvesting vaker onderwerp van gesprek en kwamen dementie en gezondheid minder vaak aan de orde. Dat laatste komt vooral door de inzet van de Sociaal Wijkteams. Vrijwilligers legden preventieve huisbezoeken af bij 80-plussers om te achterhalen wat hun situatie is en hoe het gesteld is met de bekendheid van voorzieningen. Op basis van de bevindingen in het project ‘Rivierenbuurt’ – waarin centraal stond wat nodig is om duurzaam te wonen – hebben Stichting Welzijn Velsen en Socius zich gebogen over afstemming van respectievelijk de preventieve huisbezoeken en de felicitatiedienst. Doel is uiteraard meer ouderen op efficiënte wijze te bereikten. Ook zijn afspraken gemaakt over het opleiden van vrijwilligers.
   • De belangstelling voor de diensten van de FAT-vrijwilligers was onveranderd groot. De wisseling van coördinator is vlekkeloos verlopen. De mogelijkheden van FAT-vrijwilligers bij het begeleiden van inwoners aan het eind van hun schuldsaneringstraject en beschermingsbewind hebben nog onvoldoende aandacht gehad. Hier wordt in 2019 extra op ingezet.
   • Velsenaren konden de Formulierenbrigade in 2018 goed vinden en het aantal afgehandelde problematieken steeg sterk. Vaak kwamen inwoners met meer dan één hulpvraag naar het spreekuur.
   • Mantelzorgers deden steeds vaker een beroep op het Centrum Mantelzorg Velsen, met de gemeente als belangrijke doorverwijzer. Het aanbod sloot goed aan op de wensen en behoeften van (jonge) mantelzorgers. De twee feestelijke voorstellingen voor mantelzorgers en hun introducees ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg werden heel goed bezocht. Voor de jonge mantelzorgers is een leuke activiteit georganiseerd, samen met Stichting Welzijn Velsen. Lees ook het interview met Maaike Veldman.
   • De vraag naar de diensten van de sociaal raadslieden bleef onveranderd hoog en steeg zelfs ten opzichte van 2017. Dat komt mede doordat statushouders zich na de begeleiding door Vluchtelingenwerk wendden tot Socius. De inzet van de sociaal raadslieden in de Sociaal Teams is in 2018 verstevigd: ieder team heeft nu een ‘eigen’ sociaal raadslid. In de visie van Socius Velsen kan een Sociaal Team door deelname van de sociaal raadslieden nog preventiever werken. De sociaal raadslieden kunnen veel vragen van inwoners, bijvoorbeeld over voorzieningen of belastingen, direct beantwoorden zodat andere/zwaardere inzet van hulpverleners niet nodig is. De vragen van inwoners gingen vooral over belastingen, schulden, de Voedselbank, de participatiewet en bijzondere bijstand. Het Integraal Loket, waarin sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers samen de vragen van inwoners beantwoorden, bleek effectief én efficiënt.
   • In Velsen kwam de ondersteuning van vluchtelingen na aanbesteding in Velsen in handen van Socius en Stichting Welzijn Velsen. De medewerkers van beide organisaties zijn in 2018 goed voorbereid op de dienstverlening aan vluchtelingen waardoor deze gestroomlijnder verloopt. De ondersteuning is vooral gericht op het zoeken en vinden van werk en het meedoen aan de samenleving.
   • Voor de organisaties die deelnemen aan de Sociaal Wijkteams stond 2018 in het teken van herijking van de visie op die teams. De processen van Socius en de Sociaal Wijkteams versterken elkaar in toenemende mate en specialisten, zoals mantelzorgconsulenten en sociaal raadslieden, worden zo dicht mogelijk bij de Sociaal Wijkteam gepositioneerd. Inzet: de zelfredzaamheid van de inwoners versterken door eerst in te zetten op diens eigen kracht.
   • Home-Start 

    

    

   ‘2018 was een goed jaar. Op enkele onderdelen daalde de vraag naar onze diensten, maar dat had altijd een oorzaak, zoals onduidelijkheid over wat men van ons kan verwachten. De omschakeling naar het werken met of binnen Sociaal Teams is inmiddels achter de rug en medewerkers werken nu echt outreachend en preventief. Actueel is de discussie over de toegang tot de hulpverlening, de zogenoemde integrale voordeur. De gezamenlijke huisvesting op Plein 1945 werpt inmiddels ook z’n vruchten af, zo blijkt uit de aanbesteding die we hebben gewonnen wat betreft de ondersteuning van vluchtelingen. Onze expertise wordt steeds meer gezien. Dat maakt me trots op het team. Ze worden erkend op hun kwaliteiten en dat hebben ze echt aan zichzelf te danken, aan hoe ze aan de slag zijn en zich profileren.’ 

   Antoine Boulanger, gebiedsmanager, standplaats Velsen.

   Lees verder

   ‘.’
   ‘Inloopspreekuur geldzaken werkte heel preventief’
   ‘Samenwerking binnen de keten van groot belang’
   ‘Grote rol van vrijwilligers, onder andere in het project Zorgmaatjes’
   ‘Succesvolle samenwerking binnen de jeugdteams’
   Comments are closed.