Het werkgebied van Socius

Jaarbericht 2017
Het werkgebied van Socius
Jaarbericht 2017
 
Nieuws uit Beverwijk
 

 

Medio konden Beverwijkers met hun vragen over financiën en financiële problemen terecht bij het speciale Inloopspreekuur Geldzaken, waarin Socius Beverwijk en Sociaal.nl samenwerken. Met de komst van het Inloopspreekuur nam het aantal aanmeldingen voor Schuldhulpverlening bij het Maatschappelijk Werk toe. Op het Inloopspreekuur werd namelijk ook gesignaleerd of bij klanten sprake was van achterliggende problematiek. ‘Alle partijen zijn enthousiast over de samenwerking en het effect van het spreekuur. De lijnen zijn korter, de gedragsproblematiek is beter in beeld en er haken minder inwoners tussentijds of in hun traject naar een structurele regeling voor problematische schulden,’ aldus Bob Walter, gebiedsmanager in Beverwijk.

 • Het aantal klanten dat langdurig hulp nodig heeft vanuit Maatschappelijk Werk daalde ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijl het aantal trajecten schuldhulpverlening steeg, net als de belangstelling voor het groepswerk. Assertiviteit was een populaire training, en in Beverwijk waren ook de trainingen rondom financiën zeer gewild. De vraag naar kortdurende hulp steeg sterk. Het aantal meldingen van huiselijk geweld was in 2017 weer zorgelijk hoog. Bij schuldhulpverlening is huiselijk geweld vaak een achterliggend probleem. Zie Veilig Thuis Kennemerland 
 • In 2017 ging in Beverwijk Home-Start tot het aanbod behoren. De eerste groep vrijwilligers werd getraind en ging aan de slag bij gezinnen. Home-Start past prima binnen de doelstellingen van de gemeente Beverwijk om vrijwillige inzet ter ondersteuning van inwoners te stimuleren.
 • Eenmaal per week, tot eind mei, vond in de Bibliotheken in Velsen en Beverwijk het Belastingspreekuur plaats. De Belastingdienst, Bibliotheken en Socius hebben dit opgestart met als doel digitalisering op het gebied van financiën te bevorderen. De spreekuren werden bemenst door sociaal raadslieden van Socius. Zij hielpen bezoekers bij het invullen van eenvoudige belastingformulieren en keken daarnaast naar achterliggende problemen.
 • Statushouders werden door diverse organisaties begeleid bij hun kennismaking met de Nederlandse samenleving, haar taal, cultuur en sociaal juridische wet- en regelgeving. Ook Socius Beverwijk had hierbinnen een rol en legde onder andere uit waarvoor men bij Socius terecht kon.
 • Bij de sociaal raadslieden bleef de hoeveelheid vragen in 2017 stabiel, net als het aantal contactmomenten met en over klanten. De meeste klanten hadden vragen over belasting, sociale zekerheid en de Voedselbank. Opvallend was de stijging in het aantal aanvragen voor de Voedselbank, mede door verwijzing vanuit het nieuwe Inloopspreekuur Geldzaken.
 • De sociaal raadslieden werkten in 2017 mee aan de deskundigheidsbevordering van andere professionals en vrijwilligers, zoals leden van de Sociaal Teams en vrijwilligers van FAT. Binnen FAT werd hierin samengewerkt met Indigo en MEE & de Wering.
 • Meer ouderen namen contact op met de ouderenadviseurs van Socius Beverwijk. Dat heeft te maken met de versobering van de zorg voor ouderen in combinatie met de vergrijzing. Opvallend is het grote aantal vragen over huisvesting en problemen rondom psychische gezondheid. Dit verklaart ook dat de consulten langer duurden en dat ouderen vaker thuis bezocht werden.
 • Binnen het Jeugdmaatschappelijk Werk steeg het aantal aanmeldingen vanuit de scholen. Het ging daarbij vooral om gedrags- en opvoedingsproblemen. De jeugdmaatschappelijk werkers werkten op de scholen intensief samen met het netwerk van de jongeren en andere instanties.
 • De jeugdmaatschappelijk werkers zagen op verwijzing van een groot aantal instanties heel regelmatig jongeren die zorg mijden. Zij konden rekenen op hulp vanuit het Jeugdinterventie Team. Dit team gaat in 2018 op in het Jeugdmaatschappelijk Werk.

‘In Beverwijk hebben wij in samenwerking met de gemeente en andere ketenpartners mooie dingen kunnen doen voor onze inwoners. Belangrijke succesfactor hierin was dat alle partners optimaal hun expertise en kennis in hebben gezet voor een gezamenlijk doel. Het Inloopspreekuur Geldzaken en het TOV-project voor de statushouders zijn mooie voorbeelden van hoe met relatief weinig extra middelen prima resultaten worden behaald. Door de samenwerking met en regievoering van de gemeente op die samenwerking is de drempel voor inwoners met schulden verlaagd en is er een belangrijke proactieve bijdrage geleverd aan de inburgering van nieuwkomers. Iets om hartstikke trots op te zijn.’

Bob Walter, gebiedsmanager Beverwijk

 

 

 
Nieuws uit Castricum
 

 

 • Dankzij subsidie van de gemeente Castricum kon in 2017 een Inloopspreekuur Geldzaken starten. Hier kunnen inwoners terecht met financiële vragen of problemen. Als er sprake was van een problematische schuld maakten Sociaal.nl en Socius een vervolgafspraak om de problemen in kaart te brengen en verdere hulp te organiseren.
 • Het Maatschappelijk Werk zag meer langdurende trajecten, terwijl het aantal korte trajecten iets afnam. Deze verschuiving is een logisch gevolg van de inzet van het Sociaal Team. De meeste problemen deden zich voor bij huisvesting, financiën en scheiding.
 • Het aantal aanmeldingen voor het groepswerk steeg licht.
 • De eerste aanmeldingen kwamen binnen voor Two2Tango, het digitale platform voor inwoners met relatieproblemen en inwoners die een scheiding overwegen.
 • Het aantal burgers dat gebruik maakte van schuldhulpverlening steeg licht. Sociaal.nl nam in 2017 de taken van Halte Werk over. In 2018 wordt besproken hoe klanten met schulden met achterliggende problematiek snel en efficiënt doorverwezen kunnen worden.
 • Het Integraal Loket voldeed aan de verwachtingen, met een gelijkblijvend aantal bezoekers. Een sociaal raadsvrouw en maatschappelijk werker zagen inwoners die naast psychosociale problemen ook materiële problemen hadden, zoals schulden. Veel vragen betroffen ook huisvesting. In de meeste gevallen kon volstaan worden met informatie, advies en praktische ondersteuning. In een aantal gevallen is doorverwezen. Dat de sociaal raadlieden door de Belastingdienst erkende intermediairs zijn is een pré: hierdoor konden onjuiste toekenningen snel opgespoord en gecorrigeerd worden.
 • Bij de sociaal raadslieden steeg het aantal contacten per klant, als gevolg van de complexiteit van de situaties. De meeste vragen betroffen belastingen, sociale zekerheid en aanvragen voor de voedselbank. Het grotere aantal vragen rondom sociale zekerheid kwam vooral van statushouders. Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan het vergroten van de zelfredzaamheid van klanten werd de consultduur uitgebreid naar 45 minuten. De resultaten hiervan werden zichtbaar: klanten kwamen minder vaak terug voor ondersteuning. De vraag is hoe deze dienstverlening op termijn meer in het kader van de Sociaal Teams in te zetten. In 2017 is al een sociaal raadsvrouw gekoppeld aan de Sociaal Teams.
 • Welzijn Castricum en Socius hebben de kennis en deskundigheid van vrijwilligers vergroot, onder andere via voorlichting op bepaalde thema’s en door op afroep beschikbaar te zijn op de belastingspreekuren van vrijwilligers. Hiermee bewerkstelligen beide organisaties dat minder professionele inzet nodig is.

‘We zien in Castricum dat het adagium ‘zorgen dat’ in plaats van’zorgen voor’ heel goed in de praktijk wordt gebracht. Dit komt door het grote aantal goede en betrokken vrijwilligers die zich willen inzetten voor andere inwoners. Onze professionals zetten hun expertise en kennis graag in om te zorgen dat deze vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen. Wij zijn tegelijkertijd blij dat de gemeente onze professionals hier de ruimte in geeft. Ook zijn wij blij met de korte lijnen met Welzijn Castricum. die verantwoordelijk is voor deze vrijwilligers.’

Bob Walter, gebiedsmanager Castricum

 

 
Nieuws uit Heemskerk
 

 

 • In 2017 legden vrijwilligers een preventief huisbezoek af bij 85-plussers. Een groot aantal ouderen bleek behoorlijk zelfredzaam, maar ook bleek dat niet alle Heemskerkse voorzieningen bij deze doelgroep bekend zijn. Deze uitkomsten zijn aanleiding om de samenwerking met de partners, waaronder Welschap, verder te verstevigen. Ook zal Socius onderzoeken hoe de eigen medewerkers bij kunnen dragen aan het vergroten van de bekendheid van Heemskerkse voorzieningen.
 • Vanuit het Rijk ontving Heemskerk financiële middelen voor een lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Daartoe zijn acht projecten ontwikkeld, waaronder de Gezondheidsraad. Deze raad bestaat uit Heemskerkers die in steeds wisselende samenstelling bijeen komen en streven naar een gezonder en gelukkiger leven. Daarbij krijgen zij steun, voornamelijk via workshops, met als thema’s onder andere ‘stress’ en ‘gezond eten in je gezin’. De workshops trokken in 2017 bijna 100 bezoekers.
 • In 2017 werd het aanbod van Socius in Heemskerk uitgebreid met Home-Start
 • In het hele werkgebied van Socius was doorontwikkeling en positionering van de Sociaal Teams aan de orde. In Heemskerk werd dit ondersteund door een onderzoek van Inholland. Eén van de uitkomsten is dat Zorgnetwerk Heemskerk zal integreren in de Sociaal Teams, met behoud van de specifieke deskundigheid: afstemmen en coördinatie bij complexe situaties. De verwachting is dat dit zal leiden tot kortere lijnen en tot meer duidelijkheid voor inwoners en netwerkpartners.
 • Klanten die bij het Algemeen Maatschappelijk Werk kwamen hadden vaak meerdere problemen. Er waren meer vragen over financiën en echtscheiding en er was een stijging zichtbaar in het aantal trajecten waarbij huiselijk geweld een rol speelde.
 • Meer complexe problematiek zorgde voor intensieve trajecten binnen het Jeugdmaatschappelijk Werk. Soms oversteeg de problematiek het Jeugdmaatschappelijk Werk en werd samengewerkt met of doorverwezen naar andere organisaties. Daarnaast waren er veel vragen om informatie, advies en consulten vanuit leerkrachten en intern begeleiders op de scholen.
 • Na de piek in 2016 – met vooral de digitalisering als oorzaak – normaliseerde het aantal inwoners dat een beroep deed op de sociaal raadslieden. Opvallende daling was te zien bij het aantal vragen over belastingen. Socius zal in 2018 volgen of de daling blijvend lager is of dat het eenmalig was. Dat het aantal vragen rondom schulden daalde is mogelijk een gevolg van de focus op preventie van schulden, zowel bij Socius via bijvoorbeeld de cursus Grip op je knip, als bij andere organisaties.
 • Bij Ouderenadvisering was een daling in het aantal aanmeldingen zichtbaar. Ook dit wordt in 2018 onderzocht, vooral vanuit de vraag of met name de kwetsbare ouderen wel ‘ergens’ in beeld zijn.
 • Samenwerking stond centraal tussen de jeugdhulppartners en het onderwijs. Naast deze positieve, al ingezette, ontwikkeling meent Socius dat nog meer bereikt kan worden door de multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs te verduidelijken en versterken. Het project ‘versterken preventieve jeugdhulp Heemskerk-Beverwijk’ is om die reden in samenwerking met gemeente en netwerkpartners gestart. Het project begon in september 2017 en loopt door in 2018. Doelen zijn onder andere het creëren van korte lijnen, vaste gezichten, tijdige en passende inzet van zorg en een verminderd versnipperde toegang tot hulp en ondersteuning voor jongeren en ouders.
 • In Heemskerk werd steeds vaker samengewerkt op onderwerp en in projecten. Voorbeelden daarvan zijn het Taalakkoord, Home-Start en de Gezondheidsraad. Hulpverlenende organisaties en gemeente konden elkaar goed vinden, zo blijkt ook hieruit.

‘Het thema ‘verbinden’ stond de afgelopen jaren centraal. Verbinden bijvoorbeeld op jeugd en onderwijs, en op de Sociaal Teams en integrale toegang, in feite op alle doelgroepen en met alle partners. Een aantal projecten is afgerond, maar we zijn nog niet klaar. Verbinden is een continu proces, dat ook in 2018 onze volle aandacht zal hebben.’

Lisa Philips, gebiedsmanager Heemskerk  

 

 

 
MET Welzijn in Heerhugowaard
 

MET Welzijn levert diensten in Heerhugowaard en doet dat binnen vijf beleidsvelden: samenlevingsversterking, jeugdwelzijnswerk, veiligheid, kwetsbare groepen (inclusief mantelzorgers) en cliëntondersteuning. Uitgangspunten van MET zijn motiveren, verbinden en eigen kracht. MET doet dit via individuele en groepsgewijze ondersteuning, totdat de burgers weer zelf verder kunnen of verbonden zijn aan een lokaal initiatief.

In 2017 scoorde MET een 8,4 (dat was 8,5 in 2016) op klanttevredenheid. Het effect van de inzet werd gewaardeerd met een 7,9 (dat was 7,3 in 2016).
 

Samenlevingsversterking
Met de aanwezigheid op straat werkt MET aan vroegsignalering en het versterken van de sociale cohesie. De informele, ongeplande contacten op straat werden geregistreerd in de speciaal voor MET ontwikkelde ContactApp. Hierdoor kwamen de aandachtspunten per wijk in beeld. Naast het wijkwerk besteedden de medewerkers veel tijd aan projecten en ondersteuningstrajecten, zoals het ondersteunen van groepen bewoners die zich actief in willen zetten voor de wijk. Hierin werd vrijwel altijd samenwerking gezocht met bedrijven en organisaties in Heerhugowaard. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het project Vrijwilligers Bedankt en bij de Dag van de Mantelzorg, waarbij workshops en activiteiten plaatsvonden bij lokale bedrijven.

Veel aandacht ging ook uit naar vrijwilligers(groepen). Zo beheerde MET de website waarop alle mogelijkheden voor vrijwillige inzet in Heerhugowaard te vinden zijn, inclusief de vacatures. Verder ondersteunde MET de vrijwilligersgroepen praktisch en voorzag hen van informatie en advies. Ook het Platform Welzijn en Zorg, waarin alle vrijwilligersorganisaties uit die sectoren verenigd zijn, kon rekenen op de ondersteuning van MET. Daarbinnen is een fysiek steunpunt voor vrijwilligerswerk ontwikkeld, dat begin 2018 start.

Jeugdwelzijnswerk
Talentontwikkeling liep als een rode draad door alle contacten met jongeren. Zij werden uitgedaagd om van straat te gaan en activiteiten te organiseren, met jongerencentrum Kompleks als voorbeeld. Kompleks draaide in 2017 voor het eerst volledig zelfstandig, met een uit vrijwilligers bestaand bestuur. Steeds vaker werden ouders betrokken bij activiteiten voor kinderen, onder andere door deelname van MET aan de werkgroep ouderparticipatie en de Samenspel-ochtenden voor heel jonge kinderen. In de contacten met middenstanders, sportverenigingen en buurtbewoners kreeg de communicatie met jeugd aandacht. Daarnaast nam MET deel aan diverse jeugdnetwerken en begeleidde jongeren individueel. Een aantal activiteiten richtte zich speciaal op kinderen uit risicogroepen, zoals het Voorleesproject. Ook is een training ontwikkeld over Openbare Ruimte en Groepsdruk. Doel hiervan is jongeren weerbaar te maken.  

Kwetsbare burgers
MET ondersteunde in 2017 meer kwetsbare burgers, die veelal vragen hadden over financiën, sociale relaties en wonen. Het gaat hierbij met name om ouderen en burgers met een beperking. Vrijwilligers bezochten alle inwoners die 80, 85 of 90 werden en nieuwkomers van 70 jaar en ouder. Zij konden zich nog prima redden, zo bleek, en waren goed op de hoogte van voorzieningen. Actuele onderwerpen waren mantelzorgondersteuning en verhuizen naar een kleinere woning. Soms koos MET voor een collectief aanbod, zoals de beweeggroepen, de assertiviteitstraining en de rouwgroep.

Veiligheid
Het ambulant jongerenwerk had eind 2017 twintig locaties in beeld en daarmee zicht op bijna tweehonderd jongeren. Waar de groepen als overlast gevend ervaren werden, stelde MET samen met de gemeente, leerplicht en politie een integraal plan van aanpak op. Veel groepen raakten zo bekend met de sociaal werkers.

Mantelzorgondersteuning
MET ondersteunde in 2017 het mantelzorgpanel, gaf nieuwsbrieven uit en organiseerde trainingen. Daarnaast zijn alle ingeschreven mantelzorgers bezocht, die nog niet bekend waren bij MET. Dit leidde tot een aantal ondersteuningstrajecten. De meeste vragen van mantelzorgers gingen over overbelasting, wonen en financiën. Opvallend was de groeiende vraag naar respijtzorg. Om die reden is MET eind 2017 gestart met het project Zorgmaatjes, dat aan deze vraag moet gaan voldoen. Ook jonge mantelzorgers konden rekenen op begeleiding door MET. Via MET ontvingen meer dan 700 burgers een mantelzorgcompliment.

Welzijn op Recept direct een succes
Het project Welzijn op Recept kende een vliegende start. Hierbinnen schrijven huisartsen een welzijnsrecept uit voor patiënten bij wie zij vermoeden dat er meer speelt dan de fysieke klachten. De welzijnsadviseur gaat vervolgens op huisbezoek en zoekt samen met de patiënt naar manieren om diens welzijn te vergroten. De interventie van Welzijn op Recept leidde daarmee ook tot minder bezoeken aan de huisarts.

‘Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking met ketenpartners. Samen met hen willen wij komen tot een samenhangend geheel aan diensten en ondersteuning. Met vrijwel alle organisaties in het sociaal domein werken wij inmiddels in meer of mindere mate samen.’

Patty van Ziel, manager MET Heerhugowaard

 

 

 
Nieuws uit Uitgeest
 
 • De maatschappelijk werkers zagen meer klanten met vragen rondom financiën en schulden, terwijl het aantal vragen over huisvesting daalde. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de inzet op preventie huisuitzetting door de gemeente, in combinatie met een goede samenwerking met Kennemer Wonen. Een deel van de inzet van de maatschappelijk werkers vond plaats vanuit het Sociaal Team. De afstemming met de backoffice liep naar behoren.
 • Het Integraal Loket voldeed met 40 klanten aan de verwachtingen. De sociaal raadvrouw en maatschappelijk werker zagen vooral burgers die naast psychosociale problemen (beginnende) materiële problemen hebben. In veel gevallen kon een bezoek aan het loket individuele hulpverlening voorkomen.
 • Het aantal klanten van de sociaal raadslieden was nagenoeg gelijk aan 2016. De problemen van klanten betroffen vooral belastingen en sociale zekerheid. Het aantal aanvragen voor de voedselbank nam af terwijl het aantal vragen over schulden en financiën juist toenam. Dit heeft mogelijk te maken met doorverwijzing vanuit het Social Team. Koppeling van de sociaal raadsleden aan het Sociaal Team ligt voor de hand en kan op termijn leiden tot meer efficiency. Op korte termijn zal het echter leiden tot langere wachttijden bij Socius. Dit is nog in beraad. Het aantal contacten dat de raadslieden hadden met en over klanten bleef stabiel.
 • De sociaal raadslieden zagen veel nieuwkomers en statushouders, die soms al problematische schulden hadden. Die schulden kwamen veelal voort uit onwetendheid en onbekendheid. Het voornemen is de expertise van de sociaal raadslieden aan te bieden aan organisaties die deze mensen bijstaan, met vooral aandacht voor preventie van schulden.
 • De Jeugdhulpverlening in Uitgeest liep naar behoren, mede dankzij de korte lijnen met de jongerenwerkers van Welzijn Beverwijk en de CJG-coaches. In een aantal situaties werd het Jeugdinterventie Team ingeschakeld en werden jongeren doorverwezen naar Work it, en met succes.
 • Socius Uitgeest werkte met veel partners samen, zoals MEE & de Wering, Welschap Welzijn en ViVa! Zorggroep, de Sociaal Teams en het Zorgnetwerk Uitgeest.
 • De samenwerking met Kennemer Wonen verliep goed. Binnen het al enkele jaren draaiende project ‘preventie huisuitzetting’ is eerder oog voor huurders die in een kwetsbare situatie verkeren. De lijnen over en weer zijn kort en de resultaten goed. Hiermee wordt een kostbare inzet van hulpverlening en een ontruiming voorkomen.
 • De jeugdmaatschappelijk werkers van het Jeugdinterventie Team boekten goede resultaten bij jongeren die zorg mijden, mede dankzij de korte lijnen met Welzijn Beverwijk en de CJG-coaches.

‘Uitgeest kenmerkt zich al jaren door de korte lijnen met de gemeente en diverse andere samenwerkingspartners. In veel gevallen kent men elkaar en dat zorgt vooral in complexe situaties voor een snelle en organische samenwerking. Een flink deel van de ketenpartners neemt deel aan het Sociaal Team. Voor ons is dat dus ook een belangrijke plek om die korte lijn te verbinden aan een multidisciplinaire samenwerking.’

Bob Walter, gebiedsmanager Uitgeest.

 

 

 
Nieuws uit Velsen
 
 • Socius Velsen zette in op de vorming van Jeugdteams, bestaande uit medewerkers van CJG, GGD en Socius, en gekoppeld aan de scholen. Met de scholen zijn maatwerkafspraken gemaakt. De jeugdmaatschappelijk werkers van Socius vormen binnen die teams een belangrijke schakel. ‘Voordeel is dat niet meer vanuit verschillende organisaties gewerkt wordt, maar vanuit een team met veel expertise op verschillende terreinen van jeugdhulpverlening. De boodschap is dan ook ‘Wij zijn het team jeugd, actief op de scholen en bij welk teamlid je ook terecht komt, je kunt op de juiste expertise rekenen’, zo legt gebiedsmanager Antoine Boulanger uit. De pilot is half maart gestart en de eerste bevindingen zijn positief. Zie ook verbrede aanmeldroute. Het aantal aanmeldingen vanuit de scholen was stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. De problemen hadden vooral een relatie met echtscheidingen en sociale vaardigheden en ook pesten was regelmatig onderwerp van gesprek.
 • De vraag naar de Sociaal Juridische Dienstverlening bleef onveranderd groot. Helaas was het vanwege de vele vragen om ondersteuning regelmatig nodig de wachttijd op te rekken naar drie weken, waarop Socius besloot de werkprocessen onder de loep te nemen. De duur van een consult werd uitgebreid zodat meer aandacht besteed kan worden aan de zelfredzaamheid van de klant. Door deze investering daalde het aantal inwoners dat met vragen terugkwam bij de sociaal raadslieden en uiteindelijk daalde ook het aantal persoonlijke contacten per klant. Veel vragen betroffen financiën, schulden en huisvesting. Voor de Sociaal Teams hebben de raadslieden een consulterende rol.
 • Bijna 70 Velsenaren namen deel aan het groepswerk van Socius. In 2017 ging de Lotgenotengroep Rouw in Velsen van start, een laagdrempelige ondersteuning voor mensen die te maken hebben met het verlies van een partner. Verspreid over het jaar vonden 9 bijeenkomsten plaats.
 • De vrijwilligers van Financiële Administratie Thuis in Velsen boekten mooie resultaten in het bevorderen van de zelfstandigheid van hun klanten op financieel gebied. In totaal waren zij actief bij 36 klanten. Socius Velsen is gestart met een project waarin bij Velsenaren die een traject Schuldhulpverlening hebben afgerond bekeken wordt welke hulp in de overgangsfase naar een normale situatie nodig is. Hierin zouden ook de vrijwilligers van de Financiële Administratie Thuis een rol kunnen spelen.
 • De Formulierenbrigade Velsen hielp in totaal meer dan 500 Velsenaren bij het invullen van formulieren en het uitzoeken van voorzieningen. In 2017 is gestart met ondersteuning bij het aanvragen van peuterspeelzalentoeslag.
 • In 2017 is de naamsbekendheid van Home-Start verder vergroot. De resultaten waren voor de gemeente Velsen aanleiding om Home-Start ook in 2018 te financieren. Ook Socius Heemskerk en Socius Beverwijk nemen Home-Start in 2018 op in hun aanbod.
 • Het Ouderenwerk hielp in 2017 circa 160 ouderen, persoonlijk, schriftelijk en telefonisch. Meest voorkomende problemen betroffen mantelzorg(ondersteuning), financiën en zorg.
 • In 2017 werd intensief meegedacht over de integratie van nieuwe Velsenaren, in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk. Socius Velsen stelde ook expertise beschikbaar, vooral bij financiële vraagstukken. Andersom werd regelmatig gebruik gemaakt van de expertise van Stichting Vluchtelingenwerk.
 • Samen met de gemeente Velsen regelde Centrum Mantelzorg de mantelzorgwaardering (een VVV-bon) voor een inwoners die langdurig voor iemand anders zorgen, waaronder ook jongeren.
 • Bij meldingen van huiselijk geweld werd intensief samengewerkt met partners als het Sociaal Team, Stichting Welzijn Velsen en de Veilig Thuis-organisaties. Vaak werd Socius om een consult gevraagd, voornamelijk inzake hoe te handelen richting Veilig Thuis Kennemerland
 • De gezamenlijke huisvesting op Plein 1945 nummer 10, van Stichting Welzijn Velsen, Vluchtelingenwerk en Socius leidde op diverse terreinen tot afstemming en samenwerking. Datzelfde geldt ook voor de ad hoc huurders zoals CJG, Indigo,
  MEE & de Wering en de Sociaal Teams. Ook Centrum Mantelzorg plukte de vruchten van de gezamenlijke huisvesting op Plein 1945. ‘Er zijn veel connecties op de werkvloer. Mensen zoeken elkaar op, we kijken naar de mogelijkheden van integratie en zoeken naar ‘gaten’ in de dienstverlening om zo  – met elkaar – een nog betere dienstverlening te realiseren,’ aldus Antoine Boulanger, gebiedsmanager in Velsen.
 • Socius leverde binnen het netwerk ook een bijdrage aan taal en laaggeletterdheid en onderhield daarover intensief contact met de Velsense bibliotheek. Met de bibliotheek werd ook nauw samengewerkt bij het invullen van belastingformulieren.
 • Socius werkte mee aan een project in de Rivierenbuurt in Velsen. Centraal stond de vraag wat er nodig is om duurzaam in deze buurt te wonen. De uitkomsten van de buurtbijeenkomsten worden begin 2018 voorgelegd aan een jury, bestaande uit bewoners. De jury zal op basis hiervan enkele aanbevelingen doen. Hierbinnen wordt samengewerkt door Welzijn Velsen, Velserduin, de gemeente Velsen, woningcorporaties en als belangrijkste partner: de bewoners.

 

‘De dynamiek in Velsen is interessant, met een goede samenwerking tussen de partners en de gemeente. We streven naar een gezamenlijk doel – de bewoners ondersteunen waar nodig – en zoeken daarbij naar de verbindende factoren. Mede daardoor ontstaan mooie projecten, zoals in de Rivierenbuurt. Essentieel daarbinnen is wat de burgers zelf op kunnen pakken om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten en duurzaam te kunnen wonen en welke ondersteuning nodig is vanuit organisaties.’

Antoine Boulanger, gebiedsmanager Velsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.